Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie oceny rocznej i pięcioletniej dla zapór przeciwrumowiskowych”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12-62-84-363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.104.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  17.08.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  14.09.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.09.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie oceny rocznej i pięcioletniej dla zapór przeciwrumowiskowych”.

2. Zakres prac projektowych obejmuje:

1) wizję lokalną i oględziny dostępnych elementów nadwodnych obiektów hydrotechnicznych, udokumentowanych załącznikami zdjęciowymi,

2) wykonanie opisu budowli i poszczególnych jej elementów, z uwzględnieniem ich funkcji, wykonanie rysunków szczegółowych zawierających rzędne i wymiary poszczególnych elementów obiektu (widok z góry, przekroje poprzeczne od wody górnej i dolnej w skali 1:10) wraz z terem przyległym,

3) sprawdzenie konstrukcji poszczególnych elementów stopni z wykazaniem uszkodzeń, nieprawidłowości itp. 

4) badania makroskopowe w niezbędnym zakresie, nieniszczące betonów oraz innych elementów konstrukcji w celu wydania oceny stanu technicznego
i bezpieczeństwa obiektu,

5) analiza i ocena w niezbędnym zakresie zjawisk i wpływu filtracji na stateczność budowli w celu wydania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu,

6) interpretacja wyników oględzin stanu technicznego konstrukcji betonowych, kamiennych lub innych,

7) opracowanie oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli
na podstawie przeprowadzonych badań, pomiarów i oględzin,

8) zalecenia dotyczące ewentualnej konieczności wykonania zabiegów konserwacyjnych lub remontów,

9) pobranie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zaznaczenie na nich obrysów budowli hydrotechnicznych,

10) roczna i 5-letnia kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów,

11) przedmiar robót na usunięcie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości
w stanie technicznym budowli.

3. Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań projektowych Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do:

a.przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych
do akceptacji (w formie pisemnej lub innej określonej przez Zamawiającego),

b.uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych rozwiązań projektowych.

4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia umownego brutto. Jeżeli okres obowiązywania polisy kończy się przed przewidywanym terminem zakończenia prac. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu uwierzytelnionej kserokopii nowej polisy, której okres ważności upływa nie wcześniej niż dzień
po przewidywanym terminie zakończenia prac, w terminie 7 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej polisy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia określa: Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ oraz Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ .

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z ppkt 7.2.4 SWZ. 

 

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w Załączniku nr 8 do SWZ - Projekt umowy. 

Branże CPV

 • 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.09.2021 10:12:41
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców.
 • 14.09.2021 07:14:56
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił informację o środkach finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.
 • 15.09.2021 11:26:04
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił informacje z otwarcia ofert.
 • 12.10.2021 13:57:25
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry