Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie robót budowlanych stymulujących funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji w km 78+950 – 79+800 rzeki Biała Tarnowska, m. Kąclowa, gm. Grybów

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.120.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.08.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  14.09.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.09.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych stymulujących funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji w km 78+950 – 79+800 rzeki Biała Tarnowska, m. Kąclowa, gm. Grybów.

2.  Celem robót jest  wykonanie pięciu   naprzemianległych deflektorów „odbijających” nurt rzeki na przeciwległy brzeg. Główną zasadą planowanych robót jest zabezpieczenie systemem deflektorów zagrożonego brzegu lewego i skierowanie głównego nurtu wody na brzeg prawy.  Na zakres robót składają się:

 1. rozbiórka umocnień skarp – 130 m3
 2. wykopy przy regulacji rzek  i przemieszczanie mas ziemnych –  po 1224,2 m2
 3. formowanie i zagęszczanie nasypów  o wys. do 3 m - 1224,2 m2
 4. plantowanie skarp –2 x 3556,8 m2
 5. Wykonanie narzutu z kamienia łamanego o masie do 5000 kg z lądu - wykonanie podbudowy głowy deflektora z narzutu kamiennego układanego i klinowanego z kęsów skalnych o wadze minimum 1800kg – 428,4 m3 + 839,47m3
 6. Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego zewnętrznego  luzem z brzegu  - klinowanie kęsów kamiennych - 20% objętości narzutu kamiennego – 85,68 m3 + 167,894 m3
 7. Wykonanie konstrukcji drewnianych  z   belek drewnianych o średnicy min. 30cm – 120,48 m3
 8. Wykonanie zamków łączonych na wrąb wzajemny wzmacniany klamrą ciesielską – 855 szt.
 9. Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego o średnicy >30cm luzem z brzegu (wnętrze deflektora) – 504,45 m3
 10. Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - narzut w strefie skarpy brzegowej – 96,9 m3
 11. Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. IV - Profilowanie skarp brzegowych – 1 120,00 m3

a także humusowanie, wykonanie i późniejsze rozebranie rampy ziemnej, wykonanie niezbędnych dróg technologicznych, wywóz materiałów porozbiórkowych oraz cały pozostały zakres prac i obowiązków Wykonawcy wynikający z dokumentacji postępowania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zadamawiający ustanawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej poprzez określenie wymogu dysponowania środkami finansowymi lub posiadania zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł .

Szczegółowe zasady weryfikacji spełnienia ww. warunku udziału zostały zawarte w cz. 7 SWZ.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Celem spełniania warunku udziału w postępowaniu  Wykonawca musi wykazać, że:

 a)  wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich  8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną na rzekach lub potokach polegającą, na budowie, przebudowie lub remoncie  urządzenia regulacyjnego (podłużnego lub poprzecznego) o konstrukcji drewniano - kamiennej np. deflektor/ostroga regulacyjna, opaska brzegowa   lub systemu regulacyjnego składającego się z kilku  takich urządzeń (kilku jednakowych powiązanych ze sobą funkcjonalnie  urządzeń regulacyjnych o konstrukcji drewniano – kamiennej, np.  deflektorów/ostrów/opasek brzegowych, tworzących jedno przedsięwzięcie budowlane/obiekt budowlany) o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł  brutto. 

oraz

 b) dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownik budowy,  posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej lub odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą doświadczenie w nadzorze robót  budowlanych lub kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze inspektora nadzoru budowlanego, kierownika budowy lub kierownika robót roboty budowlanej zakończonej nie wcześniej niż  8 lat przed upływem terminu składania ofert w postepowaniu, w ramach której wybudowano, przebudowano lub wyremontowano na rzekach lub potokach minimum  jedno urządzenie regulacyjne (podłużne lub poprzeczne) o konstrukcji drewniano - kamiennej np. deflektor/ostroga regulacyjna, opaska brzegowa  lub system  regulacyjny składający się z kilku  takich urządzeń (kilku jednakowych powiązanych ze sobą funkcjonalnie  urządzeń regulacyjnych o konstrukcji drewniano – kamiennej, np.  deflektorów/ostrów/opasek brzegowych, tworzących jedno przedsięwzięcie budowlane/obiekt budowlany) o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł  brutto. 

Szczegółowe zasady weryfikacji spełnienia ww. warunków udziału zostały zawarte w cz. 7 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący zał. nr 1 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamówienia realizowane jest w ramach projektu „Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
 • 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
 • 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
 • 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
 • 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
 • 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.09.2021 08:31:23
 • Marzena Pomorska

 • Zamawijacy uzupełnił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry