Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bieżąca obsługa interwencyjnej wycinki drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w roku 2021

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12-62-84-363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.114.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  30.08.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  27.09.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.09.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na interwencyjnej (awaryjnej) wycince oraz przycince pielęgnacyjnej drzew rosnących na skarpach rzek w pobliżu zabudowań, dróg, budynków użyteczności publicznej, użytków rolnych oraz usuwanie wywrotów, wiatrołomów, śniegołomów i krzaków i zakrzaczeń. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

 1. Część I – Interwencyjna wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Busko-Zdrój oraz na terenie Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej,
 2. Część II - Interwencyjna wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Jędrzejów,
 3. Część III - Interwencyjna wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Kielce.

2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót prowadzić nadzór przyrodniczy.

Nadzór przyrodniczy powinien być wykonywany przez osobę /osoby/posiadającą niezbędne kwalifikacje gwarantujące należyte  wykonanie powierzonych obowiązków, tj. osobę /osoby/

z wykształceniem wyższym z zakresu nauk przyrodniczych lub leśnych.

Zamawiający upoważniony jest do zweryfikowania wykształcenia osoby/osób pełniących nadzór przyrodniczy pod względem wymagań j/w.

Kontrolnie (wyrywkowo) nadzór przyrodniczy będzie prowadzony przez pracowników PGW WP.

Szczegółowy zakres nadzoru przyrodniczego określa zał. Nr 1 do SWZ -  Opis przedmiotu zamówienia.

3. Maksymalny (podstawowy) czas rozpoczęcia usługi wymagany przez Zamawiającego wynosi 72 godziny i stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 15.4.2 SWZ. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego czasu rozpoczęcia usługi, tj. powyżej 72 godzin - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art.226 ust.1.pkt.5) ustawy Pzp.

4. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia określa: Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ oraz Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ .

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej 1 usługę  (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy usługa ta została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona) polegającą na wykonaniu prac utrzymaniowych, udrożnieniowych lub regulacyjnych na ciekach (obejmujących m.in. usuwanie drzew, zakrzaczeń itp.) o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 brutto zł lub pracach polegających na wycince lub pielęgnacji drzew o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto.

Posiadane doświadczenie winno wynikać z jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dwóch lub więcej umów (dotyczy to także wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

Ponieważ warunek udziału jest tożsamy dla wszystkich części zamówienia,w przypadku złożenia oferty na większą niż 1 liczbę części, wykazane spełnienia podstawowego warunku będzie automatycznie uznane za skuteczne względem wszystkich części, w których Wykonawca złożył ofertę.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ - Projekt umowy. 

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 27.09.2021 11:09:13
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 04.11.2021 13:16:49
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część 1
 • Interwencyjna wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Busko-Zdrój oraz na terenie Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej,

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Interwencyjna wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Jędrzejów,

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 3
 • Interwencyjna wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Kielce

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry