Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na terenie NW Wadowice

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.132.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.09.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  17.09.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.09.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice.  Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
 
 •  Część  I.   Konserwacja potoku Włosień w km 0+000-1+800 w m. Wieprz, Gierałtowice, gm. Wieprz, pow. wadowicki
 • Część II.   Konserwacja potoku Zagórnickiego w km 0+900-2+850 msc. Zagórnik, gm. Andrychów, pow. wadowicki
 • Część III. Zasyp wyrwy brzegowej i dennej na pot. Moskałówka w km 0+700-0+780 w msc. Barwałd Średni, gm. Kalwaria Zebrzydowska, pow. wadowicki
 • Część IV.  Remont potoku Stawki w km 3+900 -5+900 w msc. Inwałd, gm. Andrychów, pow. wadowicki

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej zamawiający określa dla każdej części zamówienia dwa warunki udziału, które wykonawca musi spełnić łącznie. Pierwszym jest posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji określonych niżej robót, drugim – dysponowanie osobą, którą Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia w charakterze kierownika budowy. Warunek dotyczący doświadczenia Zamawiający określił odrębnie dla każdej części zamówienia. Warunek dotyczący dysponowania kierownikiem budowy jest tożsamy dla wszystkich części zamówienia.

Warunki udziału Zamawiający określił następująco:

Część nr 1 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną na rzece lub potoku zawierającą w swoim zakresie ułożenie narzutu kamiennego z kamienia łamanego o średnicy kam. D>0,8m   w ilości minimum 400 m3.

Część nr 2

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną na rzece lub potoku zawierającą w swoim zakresie ułożenie narzutu kamiennego z kamienia łamanego o średnicy kam. D>0,8m   w ilości minimum 140 m3

Część nr 3

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną na rzece lub potoku zawierającą w swoim zakresie ułożenie narzutu kamiennego z kamienia łamanego o średnicy kam. D>0,8m   w ilości minimum 400 m3

Część nr 4

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną na rzece lub potoku zawierającą w swoim zakresie ułożenia koszy siatkowo-kamiennych w ilości minimum 300 m3

Warunek wspólny dla części 1, 2, 3 i 4

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji w charakterze kierownika budowy/robót osobę lub osoby posiadające kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U.  2019 r., poz. 1186 z późń. zm.), to jest osobę  lub osoby posiadającą/ce  uprawnienia budowlane do kierowania budową/robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczeń lub uprawnienia melioracyjne bez ograniczeń, lub uprawnienia konstrukcyjno – budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i która jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane

Pliki do pobrania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Konserwacja potoku Włosień w km 0+000-1+800 w m. Wieprz, Gierałtowice, gm. Wieprz, pow. wadowicki

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Konserwacja potoku Zagórnickiego w km 0+900-2+850 msc. Zagórnik, gm. Andrychów, pow. wadowicki

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Zasyp wyrwy brzegowej i dennej na pot. Moskałówka w km 0+700-0+780 w msc. Barwałd Średni, gm. Kalwaria Zebrzydowska, pow. wadowicki

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Remont potoku Stawki w km 3+900 -5+900 w msc. Inwałd, gm. Andrychów, pow. wadowicki

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry