Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Udrożnienie potoków na terenie NW Myślenice

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 620 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.122.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.09.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  20.09.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.09.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Udrożnienie potoków na terenie NW Myślenice
Zamówienie zostało podzielone na 12 części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

-zdolności technicznej lub zawodowej

Wszystkie części:

a) warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie regulacji, zabezpieczenia rzek i potoków lub usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach

b) dysponuje co najmniej osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U.  2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

Branże CPV

 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część 1
 • Udrożnienie koryta potoku Węgielnica i likwidacja tam bobrowych w km 0+200-1+350 w m. Dobczyce

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Udrożnienie koryta potoku Łostówka w km 0+000-0+350 w m. Łostówka

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 3
 • Zasyp wyrwy brzegowej na potoku bez nazwy w km 0+100-0+130 w m. Łostówka

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 4
 • Udrożnienie koryta, zasyp wyrw brzegowych i stabilizacja dna na potoku Zasanka w km 2+830-4+400 w m. Zasań

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 5
 • Udrożnienie i zasyp wyrwy na prawym brzegu potoku Mszanka w km 5+600-5+700 w m. Mszana Górna

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 6
 • Udrożnienie koryta potoku Porębianka (Poręba) w km 0+100-0+350 w m. Mszana Dolna, Mszana Górna

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 7
 • Udrożnienie potoku Słomka w km 0+500-2+000 w m. Mszana Dolna

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 8
 • Udrożnienie koryta potoku bez nazwy w km 0+250-0+550 w m. Kasinka Mała

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 9
 • Udrożnienie koryta potoku bez nazwy w km 0+150-0+350 w m. Kasinka Mała

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 10
 • Remont barier żłobu na potoku Bysinka w km 1+680-2+150 w m. Myślenice

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 11
 • Remont zniszczonego żłobu kamiennego na potoku Słomka km 0+000-0+500 w m. Mszana Dolna

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 12
 • Remont zniszczonego żłobu kamiennego na potoku Słonka km 0+300-1+300 w m. Rabka-Zdrój

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry