Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

J. K. Branickiego 17A
15-085 Białystok
tel.+48857330320
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.54.2021.KD
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.09.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  15.09.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.09.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w podziale na następujące części:
I część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni Giżycko.
II część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  RZGW w Gliwicach.
III część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Gdańsku Zarząd Zlewni Elbląg.
IV część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Gdańsku Zarząd Zlewni Tczew.
V część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Gdańsku Zarząd Zlewni Toruń.
VI część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni Nowy Sącz.
VII część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni Kielce.
VIII część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Lublinie.
IX część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  RZGW w Poznaniu.
X część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawa.
XI część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  RZGW w Wrocław

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020.833 ze zm.).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie warunek
dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada te uprawnienia i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane (zgodnie z art. 117 ust. 2 Pzp). W tym przypadku wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 2 dostawy polegające na: dostawie oleju opałowego, przy czym każda z dostaw powinna dotyczyć odrębnej umowy.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

 

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp,– komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców bezpośredni link: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia-bi@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB

 

Branże CPV

 • 09135100-5 - Olej opałowy

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 15.09.2021 11:04:12
 • Kamil Dzieniszewski

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 28.09.2021 14:57:45
 • Kamil Dzieniszewski

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - część III
 • 28.09.2021 14:58:37
 • Kamil Dzieniszewski

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA część IV
 • 28.09.2021 14:59:12
 • Kamil Dzieniszewski

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA część V
 • 05.10.2021 12:39:22
 • Kamil Dzieniszewski

 • Zmiana budżetu w cześci II zamówienia
 • 05.10.2021 14:13:32
 • Kamil Dzieniszewski

 • Zmiana budżetu w cześci IX zamówienia
 • 21.10.2021 12:36:11
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ I
 • 21.10.2021 12:36:53
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ II
 • 21.10.2021 12:40:16
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ VI
 • 21.10.2021 12:41:49
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ VII
 • 21.10.2021 12:42:06
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ VIII
 • 21.10.2021 12:42:50
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ IX
 • 21.10.2021 12:43:06
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ X
 • 21.10.2021 12:43:23
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ XI
 • 21.10.2021 13:03:24
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • BI.ROZ.2810.54.2021.KD
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni Giżycko

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.54.2021.KD
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.54.2021.KD
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Gdańsku Zarząd Zlewni Elbląg

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.54.2021.KD
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Gdańsku Zarząd Zlewni Tczew

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.54.2021.KD
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Gdańsku Zarząd Zlewni Toruń

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.54.2021.KD
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni Nowy Sącz

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.54.2021.KD
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni Kielce

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.54.2021.KD
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Lublinie

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.54.2021.KD
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.54.2021.KD
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawa

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.54.2021.KD
 • Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Wrocław

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry