Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawy związane z utrzymaniem szlaku żeglownego na terenie RZGW w Krakowie

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.146.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.09.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  27.09.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.09.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy związane z utrzymaniem szlaku żeglownego na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:

-  Załączniku nr 3A i 3B do SWZ – Kosztorys ofertowy,

- Załączniku nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy części nr 1).

Zamawiający w ramach niniejszego postępowania dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych tj. na jedną lub więcej z niżej wymienionych części:

- Dostawy związane z utrzymaniem szlaku żeglownego na terenie RZGW Kraków – utrzymanie szlaku żeglugowego – zakupy, część 1,

- Dostawy związane z utrzymaniem szlaku żeglownego na terenie RZGW Kraków – utrzymanie szlaku żeglugowego – zakupy, część 2.

Dostawa, zarówno dla części 1 i części 2 zostanie zrealizowana w Budynku Nadzoru Wodnego w  Krakowie – Kryspinów 278, 32-060 Liszki.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 1A-1B do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1A-1B do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we Wzorze umowy.

Branże CPV

 • 34928430-1 - Znaki nawigacyjne
 • 34933000-6 - Sprzęt nawigacyjny
 • 35112000-2 - Sprzęt ratunkowy i awaryjny
 • 39525300-1 - Kamizelki ratunkowe

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część nr 1
 • Dostawy związane z utrzymaniem szlaku żeglownego na terenie RZGW Kraków – utrzymanie szlaku żeglugowego – zakupy, część 1

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 2
 • Dostawy związane z utrzymaniem szlaku żeglownego na terenie RZGW Kraków – utrzymanie szlaku żeglugowego – zakupy, część 2

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry