Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie potoku Zygodówka w km 0+000-1+500 w m. Woźniki, gm. Tomice, pow. wadowicki.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.131.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.09.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  06.10.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.10.2021 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, związane z utrzymaniem potoku Zygodówka w km 0+000-1+500 w m. Woźniki, gm. Tomice, pow. wadowicki.

W zakres robót wchodzą następujące czynności:

 • ręczne koszenie roślinności porastającej skarpy potoku, obustronne na całej długości z wygrabieniem w km 0+000-1+500,
 • lokalne obsianie skarp w ziemi urodzajnej w km 0+000-1+500,
 • lokalne usunięcie nanosu z dna potoku wraz ze ścięciem nawisów o grubości warstwy do 15 cm,  w km 0+000-1+500 (lokalnie),
 • załadunek i wywóz na odległość wydobytego z dna potoku nanosu. Materiał pochodzący z przyciętych nawisów zostanie wywieziony na odległość do 13 km.
 • lokalną rozbiórkę i ułożenie płyt – lokalnie- Zakres prac obejmuje również lokalną rozbiórkę i ułożenie płyt ażurowych (typu „Yomb") o wymiarach 90x60x10cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 – Wzór Umowy oraz Załącznik Nr 4 do SWZ – Wzór kosztorysu ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ - Wzór umowy.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.10.2021 09:20:22
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieszcza informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 06.10.2021 13:43:51
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.
 • 14.10.2021 11:30:30
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry