Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12-62-84-363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.127.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  24.09.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  27.10.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.10.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z wycinką drzew na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice.

2. Prace związane z wycinką zlokalizowane są na obszarze.: potok Czarczówka w msc. Bachowice, gm. Spytkowice; potok Czarczówka w msc. Woźniki, gm. Tomice; potok Wieprzówka w msc. Sułkowice, Andrychów, gm. Andrychów; potok Choczenka w msc. Chocznia, gm. Wadowice; potok Targaniczanka w msc. Andrychów, gm. Andrychów; potok Brzezinka I w msc. Targanice, gm. Andrychów; potok Stawki w msc. Inwałd, gm. Andrychów; potok Bez nazwy w msc. Targanice, gm. Andrychów; potok Kleczanka w msc. Klecza Dolna i Barwałd Dolny, gm. Wadowice; potok Ponikiewka w msc. Ponikiew, gm. Wadowice  - pow. wadowicki, woj.małopolskie.

3. Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia :

 • Wycinka 121 szt. drzew metodą tradycyjną i częściowo alpinistyczną z ww. potoków,
 • Wywózka pozyskanego materiału (miejsce składowania plac przy Zbiorniku Świnna Poręba),
 • Porządkowanie terenu po wycince,
 • Wykonanie 23 szt. nasadzeń (miejsca wskazane przez pracowników NW Wadowice) w tym:

- 12 szt. z gatunku wierzba biała (gatunek można wymienić na wierzba krucha, olcha czarna, jesion wyniosły, topola czarna, topola biała, klon zwyczajny) o min. obwodzie  pni na wysokości 100 cm wynoszących min. 10 cm.

- 11 szt. z gatunku lipa drobnolistna (gatunek można wymienić na dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, grab pospolity, buk zwyczajny) o min. obwodzie  pni na wysokości 100 cm wynoszących min. 10 cm.

4. Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje:

4.1 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika     montażowego, drzewa Fi·10-15·cm szt. 7

4.2 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi·16-25·cm szt. 15

4.3 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi·26-35·cm szt. 15

4.4 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi·36-45·cm szt. 17

4.5 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi·46-55·cm szt. 19

4.6 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi·56-65·cm szt. 22

4.7 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi·66-75·cm szt. 13

4.8 Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi·76-100·cm szt. 13

       4.9 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·10-15·cm szt. 7

       4.10 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·16-25·cm szt. 15

       4.11 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·26-35·cm szt. 15

       4.12 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm szt. 17

       4.13 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·46-55·cm szt. 19

       4.14 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·56-65·cm szt. 22

       4.15 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·66-75·cm szt. 13

4.16 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·66-75·cm analogia pow. 76 cm z korektą nakładów szt. 13

4.17 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce - 175,52m3

4.18 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina 93,5 mp

4.19 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie 245,6 mp

4.20 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, dłużyce 175,52 m3 /krotność 15/

4.21 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, karpina i gałęzie 269,0 mp  /krotność 15/

4.22 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,7·m, ziemia urodzajna (humus) szt. 23

       4.23 Pielęgnowanie drzew liściastych form piennych szt. 23.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ oraz  Załącznik nr 10 do SWZ Projekt umowy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi (potwierdzone dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona) polegające na wycince i/lub  pielęgnacji drzew przy użyciu podnośnika montażowego lub metodą alpinistyczną na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto każda.

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osobę posiadającą uprawnienia do prac na wysokości na drzewach - pielęgnacja, sekcyjna ścinka drzew - drwal wysokościowy lub równoważne.

c) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osobę/osoby posiadającą niezbędne kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie powierzonych obowiązków w zakresie nadzoru przyrodniczego, tj. osobę/osoby/ z wykształceniem wyższym z zakresu nauk przyrodniczych lub leśnych.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. 

Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu na kwotę 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset i 00/100 złotych) zgodnie z Rozdz.8 SWZ. 

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.10.2021 07:21:52
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ.
 • 11.10.2021 12:11:17
 • Agata Porębiak

 • Zmiana treści SWZ - zmiana terminu składania ofert
 • 27.10.2021 09:52:54
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił informację o środkach finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.
 • 27.10.2021 15:04:07
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 09.11.2021 12:48:00
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry