Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I – Konserwacja czaszy zbiornika Tresna w rejonie pompowni Nr 1 i Nr 2 oraz wlotu potoku Łękawka, II – Wycinka drzew i zakrzaczeń z czaszy ZW Tresna, III – Wycina drzew i zakrzaczeń na terenie zbiornika Porąbka, IV – Wycinka drzew i zakrzaczeń na terenie zbiornika Czaniec

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.147.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.09.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  28.10.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.10.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Konserwacja czaszy zbiornika Tresna w rejonie pompowni Nr 1 i Nr 2 oraz wlotu potoku Łękawka,

II. Wycinka drzew i zakrzaczeń z czaszy ZW Tresna,

III. Wycina drzew i zakrzaczeń na terenie zbiornika Porąbka,

IV. Wycinka drzew i zakrzaczeń na terenie zbiornika Czaniec.

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 1 – Załącznik Nr 4a do SWZ,

– Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 2 – Załącznik Nr 4b do SWZ,

– Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 3 – Załącznik Nr 4c do SWZ,

– Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 4 – Załącznik Nr 4d do SWZ,

– Wzór umowy dla każdej z części tj. dla części nr 1, 2, 3 oraz 4 stanowi – Załącznik Nr 1 do SWZ,

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:

dla części nr 1 zamówienia:

 1. wykaże, że w okresie  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 umowy na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł brutto każda, polegające na wycince i/lub  pielęgnacji drzew na obiekcie hydrotechnicznym. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane należycie.

  oraz

 2. wykaże, że  dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osobę posiadającą uprawnienia do prac jako drwal lub równoważne.

dla części nr 2 zamówienia:

 1. wykaże, że w okresie  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 umowy na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto każda, polegające na wycince i/lub  pielęgnacji drzew na obiekcie hydrotechnicznym. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi te  zostały wykonane należycie.

  oraz

 2. wykaże, że  dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osobę posiadającą uprawnienia do prac jako drwal lub równoważne.

dla części nr 3 zamówienia:

 1. wykaże, że w okresie  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 umowy na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto każda, polegające na wycince i/lub pielęgnacji drzew. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane należycie.

  oraz

 2. wykaże, że  dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osobę posiadającą uprawnienia do prac jako drwal lub równoważne.

dla części nr 4 zamówienia:

 1. wykaże, że w okresie  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 umowy na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł brutto każda, polegające na wycince i/lub pielęgnacji drzew. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane należycie.

UWAGA:

· Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składał ofertę na więcej niż jedną część.

· W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, nie jest wymagane udokumentowanie spełnienia warunku udziału odrębnie dla każdej części zamówienia. Np. gdy Wykonawca składa ofertę na 2 części bądź więcej wystarczy udokumentować tylko doświadczenie wymagane dla części zamówienia, dla której wymagana jest wyższa kwota zrealizowanych umów.

· Dopuszcza się przedstawienie tej samej osoby na spełnienie warunku kompetencji i uprawnień przy realizacji wszystkich części zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy dla wszystkich części zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ - Wzór umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 28.10.2021 09:04:21
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieszcza informację o kwotach przeznaczonych na realizację zamówienia.
 • 28.10.2021 14:26:39
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.
 • 15.11.2021 13:42:58
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1, 2, 3 oraz 4.

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część I
 • Konserwacja czaszy zbiornika Tresna w rejonie pompowni Nr 1 i Nr 2 oraz wlotu potoku Łękawka

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część II
 • Wycinka drzew i zakrzaczeń z czaszy ZW Tresna

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część III
 • Wycina drzew i zakrzaczeń na terenie zbiornika Porąbka

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część IV
 • Wycinka drzew i zakrzaczeń na terenie zbiornika Czaniec

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry