Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na potokach i rzekach NW Bochnia i NW Kraków

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.157.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.09.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  14.10.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.10.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a)warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona)  w zakresie regulacji, zabezpieczenia rzek i potoków lub usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

 

d) dysponuje co najmniej osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U.  2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - wzorze umowy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Potok Tarnawka w km 14+695-15+126, zasypanie wyrw, prace zabezpieczające

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Utrzymanie rzeki Skawinka (Harbutówka) w km 24+370-26+610 w m. Sułkowice, gmina Sułkowice

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry