Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja drenaży wsi Porąbka zbiornik Czaniec

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.603272010
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.137.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.09.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  15.10.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.10.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja drenaży wsi Porąbka zbiornik Czaniec Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 
- Załącznik nr 2 do SWZ – przedmiar robót,
- Załącznik nr 8 do SWZ – OPZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 - zdolności technicznej lub zawodowej

wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie 5 lat przed upływem tego terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę na obiektach hydrotechnicznych, w zakresie oczyszczania drenaży, rowów, studzienek, przepustów, rurociągów i skarp rowów z osadów na kwotę co najmniej 30 000 zł (potwierdzone dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane w sposób należyty). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony Załącznik nr 5 „Wykaz zrealizowanych robót”.

Branże CPV

 • 90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry