Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oznakowanie drogi wodnej rzeki Wisły w km 175+400 - 295+200

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.129.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.10.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  13.10.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.10.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zakupie i montażu tablic kilometrażowych na rzece Wiśle (prawy brzeg) na odcinku 120km na słupach drewnianych telekomunikacyjnych (6m długości) zamontowanych na szczudle żelbetowym, przymocowanym obejmami do słupów i usadowieniem do gruntu.

Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:

- Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 6 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Dojazd do miejsca montażu słupów wraz z tablicami będzie w większości możliwy za pomocą transportu kołowego, oprócz km w których to przypadkach konieczny jest transport materiału z obiektu pływającego, tj.:

- 186 (msc. Odmęt) – 1 szt.,

- 222 – 223 (msc. Gliny Małe) – 2 szt.,

- 236 – 246 (odcinek Przykop – Suchorzów) – 6 szt.,

- 288, 291 (msc. Zawichost) – 2 szt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ustawy Pzp.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie prac utrzymaniowych na rzekach, ciekach, kanałach (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana i ukończona w sposób należyty) na kwotę nie niższą niż: 30 0000 zł (Załącznik nr 5 do SWZ).

dysponuje osobą posiadającą kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1186 z późń. zm.), czyli osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika robót (Załącznik nr 9 do SWZ).

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we Wzorze umowy.

Branże CPV

 • 34928430-1 - Znaki nawigacyjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry