Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawa parametrów eksploatacyjnych zbiornika wyrównawczego pompowni Hubenice, m. Hubenice, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.161.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.10.2021 17:00
 • Termin składania ofert
  22.10.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.10.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.1Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Poprawa parametrów eksploatacyjnych zbiornika wyrównawczego pompowni Hubenice, m. Hubenice, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski.”

1.2Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

- rozbiórka uszkodzonych płyt ażurowych typu "Yomb", płyty 100x75x12,5 cm,

 - wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III wraz z rozplantowaniem,

- wykonanie podsypek, grubość 15 cm, wykonanie z brzegu, tłuczeń kamienny,

- wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina 300g/cm2,

- wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Yomb", płyty 100x75x12,5cm płyty z rozbiórki 70%,

- plantowanie skarp rzeki przy robotach wodno - inżynieryjnych, kategoria gruntu III,

- darniowanie, skarp na płask bez humusu,

- obsianie skarp w ziemi urodzajnej,

- oczyszczenie dna zbiornika z namułów, spycharkami z wywiezieniem i zagospodarowaniem materiału

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona)  w zakresie wykonania ubezpieczenia płytami ażurowymi na obiektach hydrotechnicznych o łącznej wartości nie mniejszej niż  25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
 2. dysponuje co najmniej osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U.  2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy

Warunki realizacji umowy

zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - wzorze umowy

Branże CPV

 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
 • 45247270-3 - Budowa zbiorników

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry