Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace utrzymaniowe na potoku Stracha w km 2+600-3+350

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.163.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.10.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  26.10.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.10.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty interwencyjne na potoku Stracha w km 2+600-3+350 w msc. Wołowice, gm. Czernichów, pow. krakowski.

Celem prac jest udrożnienie koryta potoku, w którym zlokalizowane są przetamowania i zatory, co wpływa na zawężenie koryta i powoduje podnoszenie się poziomu wód przy intensywnych opadach deszczu. Brak drożności koryta potoku powoduje zalewanie przyległych terenów rolniczych.

Koryto potoku wymaga lokalnego usunięcia odrostów z wikliny porastających skarpy oraz odtworzenia opasek podwójnych z kiszek faszynowych Fi 15+15 (faszyna sucha) w okolicy dwóch dopływających rowów na długości 225 m (obustronnie 450 m).

W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano:

- ręczne koszenie roślinności porastającej skarpy potoku, obustronnie na całej długości z wygrabieniem do górnej krawędzi skarpy – 9 000 m2,

- lokalne ręczne wycięcie zakrzaczeń – odrosty z wikliny wraz ze zrębkowaniem w miejscu wycinki- 0,06 ha,

- usunięcie zatorów i przetamowań z dna potoku, likwidacja zawężeń koryta, urobek zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę oraz zabudowany w skarpy – 1200 m3,

- odtworzenie opasek podwójnych z kiszek faszynowych (faszyna sucha), kiszki Fi 15+15 cm – 450 m,

- pełnienie nadzoru przyrodniczego – 1 szt.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona)  w zakresie regulacji, zabezpieczenia rzek i potoków lub usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach

b) dysponuje co najmniej osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U.  2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - wzorze umowy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry