Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont układu hydraulicznego zapory Tresna

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.165.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.10.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  18.10.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.10.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na remoncie układu hydraulicznego zapory Tresna. Roboty zlokalizowane są w komorze zasuw na zaporze wodnej Tresna, gm. Czernichów w miejscowości Tresna.

Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:

- Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór kosztorysu ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na remoncie, naprawie lub konserwacji układów hydraulicznych na obiekcie hydrotechnicznym (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana i ukończona w sposób należyty) na kwotę nie niższą niż: 50 0000 zł (Załącznik nr 5 do SWZ).

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we Wzorze umowy.

Branże CPV

 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry