Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12-62-84-363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.168.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  13.10.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  15.11.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.11.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są  „Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty”.

2. Zakres prac obejmuje:

1) wizję lokalną i oględziny dostępnych elementów nadwodnych obiektów hydrotechnicznych, udokumentowanych załącznikami zdjęciowymi,

2) wykonanie opisu budowli i poszczególnych jej elementów, z uwzględnieniem ich funkcji, wykonanie rysunków szczegółowych zawierających rzędne i wymiary poszczególnych elementów obiektu (widok z góry, przekroje poprzeczne od wody górnej i dolnej w skali 1:10) wraz z terem przyległym,

3) sprawdzenie konstrukcji poszczególnych elementów z wykazaniem uszkodzeń, nieprawidłowości itp.,

4) badania makroskopowe w niezbędnym zakresie, nieniszczące betonów oraz innych elementów konstrukcji w celu wydania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu,

5) analiza i ocena w niezbędnym zakresie zjawisk i wpływu filtracji na stateczność budowli w celu wydania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu,

6) interpretacja wyników oględzin stanu technicznego konstrukcji betonowych, kamiennych lub innych,

7) opracowanie oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli na podstawie przeprowadzonych badań, pomiarów i oględzin,

8) zalecenia dotyczące ewentualnej konieczności wykonania zabiegów konserwacyjnych lub    remontów,

9) pobranie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zaznaczenie na nich obrysów budowli hydrotechnicznych,

10) roczna i 5-letnia kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów,

11) przedmiar robót na usunięcie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budowli,

12) dla obiektów: 3, 4, 5, 6, 7 należy założyć książki obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134) wraz z dokonaniem stosownego wpisu do książek obiektu budowlanego.

3. Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań do akceptacji
(w formie pisemnej lub innej określonej przez Zamawiającego),

b) uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych rozwiązań.

4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia umownego brutto. Jeżeli okres obowiązywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kończy się przed przewidywanym terminem zakończenia prac. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu uwierzytelnionej kserokopii nowego ubezpieczenia, którego okres ważności upływa nie wcześniej niż dzień po przewidywanym terminie zakończenia prac, w terminie 7 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej polisy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia określa: Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ oraz Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ .

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu kontroli (oceny) stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na łączną kwotę co najmniej 20 000,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100)

oraz

a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn.zm.) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, zrzeszoną we właściwej izbie samorządu zawodowego, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kontroli (oceny) stanu technicznego budowli hydrotechnicznych.

Branże CPV

 • 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 03.11.2021 14:07:34
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania.
 • 15.11.2021 08:51:01
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił informację o środkach finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.
 • 15.11.2021 14:25:18
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 06.12.2021 14:58:53
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry