Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r9685,Poprawa-parametrow-obwalowan-rzeki-Drwinii-Dlugiej.html
13.07.2024, 18:03

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawa parametrów obwałowań rzeki Drwinii Długiej

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 620 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.164.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.10.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  02.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Poprawa parametrów obwałowań rzeki Drwinii Długiej
Prace objęte przedmiarem i kosztorysem obejmują odcinek prawego i lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Drwina Długa na odcinku od ul. Półłanki do ogrodzenia oczyszczalni ścieków Płaszów w m. Kraków - od km 3+390 do km 4+350 na długości 960 m.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunki dotyczące dolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę
budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób
należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończona) o wartości co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
00/100 PLN), w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy lub remontu ziemnych obwałowań
przeciwpowodziowych lub ziemnych zapór czołowych i/lub bocznych;
b) Wykonawca dysponuje co najmniej osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i
doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1186 z późń. zm.), to jest osobami lub osobą
posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, która pełnić będzie funkcję kierownika robót.

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.