Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Roboty budowlane na potokach na terenie NW Myślenice”

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.170.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.10.2021 17:00
 • Termin składania ofert
  03.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a) warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona)  w zakresie regulacji, zabezpieczenia rzek i potoków lub usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach.

b) dysponuje co najmniej osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U.  2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

Warunki są tożsame dla wszystkich części zamówienia

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - wzorze umowy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 19.10.2021 08:04:54
 • Piotr Porębski

 • omyłka

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Udrożnienie koryta potoku Krzyworzeka i zasyp wyrw w km 6+950 - 7+150 w m. Czasław

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Remont stopnia i zasyp wyrwy w km 8+370 - 8+460 w m. Czasław

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Udrożnienie koryta potoku Sikornica

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Udrożnienie koryta potoku Lipnik

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry