Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Utrzymanie przepompowni wody w Szafranowie na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Mielcu - Etap IV”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 (13) 446 33 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.102.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.10.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  29.10.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.10.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie przepompowni wody w Szafranowie na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Mielcu- Etap IV.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zasadach określonych w lit a) – b):

a) Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczycącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca   musi  wykazać  wykonanie  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu        składania  ofert,  a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w  tym  okresie,  co   najmniej   1 usługę o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 netto PLN, polegającą na modernizacji, remoncie obiektów takich jak przepompownia, tłocznia ścieków, wody, wód opadowych w zakresie wymiany/naprawy pomp, armatury i sterowania,

b) Wykazywane     zamówienie     winno  być    poparte    dowodami   określającymi,  czy usługa  ta  została wykonana należycie.

         - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy.

Branże CPV

 • 50511100-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry