Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadań z podziałem na części: Część 1: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowo-mieszkalnego Zarządu Zlewni w Przemyślu. Część 2: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-mieszkalnego, w którym mieści się biuro NW Dynów. Część 3: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-mieszkalnego, w którym mieści się biuro NW Lesko

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Przemyślu

Zarząd Zlewni w Przemyślu

Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl
tel.(16) 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.3.2811.23.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.10.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  28.10.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nadzór nad poprawnym wykonaniem robót obejmujących m.in.:

 • budowę tablic bezpiecznikowych dla instalacji elektrycznej;
 • instalację elektryczną oświetleniową;
 • instalację elektryczną gniazd 230V;
 • instalację elektryczną 400V;
 • instalację oświetlenia awaryjnego pomieszczeń;
 • instalację oświetlenia ewakuacyjnego pomieszczeń;
 • instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

 

Na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do wykonania zamówienia Zleceniobiorca musi wskazać następujące osoby do uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia:

 

min. 1 osobę legitymującą się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień lub posiadającą specjalistyczne kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

 

W związku z powyższym Wykonawca winien przedłożyć:

 • Kserokopie uprawnień osoby/osób wskazanych do wykonania przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do oferty).
 • Kserokopie zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla każdej wskazanej osoby jeżeli jest wymagane (zał. nr 2 do oferty).

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu bądź do wezwania do złożenia wyjaśnień.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
 • 71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
 • 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • RZ.ZPU.3.2811.23.2021
 • Część 1: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowo-mieszkalnego Zarządu Zlewni w Przemyślu.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.ZPU.3.2811.23.2021
 • Część 2: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-mieszkalnego, w którym mieści się biuro NW Dynów.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.ZPU.3.2811.23.2021
 • Część 3: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-mieszkalnego, w którym mieści się biuro NW Lesko

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie unieważnione: Unieważnienie.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry