Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowo-mieszkalnego Zarządu Zlewni w Przemyślu

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Przemyślu

Zarząd Zlewni w Przemyślu

Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl
tel.(16) 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.3.2811.24.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.10.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  03.11.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • budowę tablic bezpiecznikowych dla instalacji elektrycznej;
 • instalację elektryczną oświetleniową;
 • instalację elektryczną gniazd 230V;
 • instalację elektryczną 400V;
 • instalację oświetlenia awaryjnego pomieszczeń;
 • instalację oświetlenia ewakuacyjnego pomieszczeń;
 • instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

 

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu instalacji elektrycznych o wartości robót min. 25 000,00 zł.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 5 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykazane w załączniku nr 5 zostały wykonane należycie.

 

Oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu bądź do wezwania do złożenia wyjaśnień.

Branże CPV

 • 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
 • 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 • 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 • 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Informacja

Postępowanie unieważnione: Unieważnienie.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry