Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/11,Regionalny-Zarzad-Gospodarki-Wodnej-w-Rzeszowie.html
2021-08-01, 09:50

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103, Rzeszów
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Lubaczówka” w zakresie szczególnym opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa jazu na rz. Lubaczówka w km 65+553 w m. Lisie Jamy wraz ze wskazaniem sposobu/metody naprawy”

 • RZ.ROZ.2810.63.2021
 • 21.10.2021 23:55
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli III”

 • RZ.ROZ.2810.64.2021
 • 02.09.2021 23:55
 • Usługi

  Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie III-ej części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie – etap I”

 • RZ.RPI.2811.17.2021.JRP6
 • Usługi

  "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Suchorzów, gm. Baranów Sandomierski” oraz weryfikacja i aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej dla odcinków obwałowań rzeki Babulówki: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych..."

 • RZ.ROZ.2810.58.2021
 • Usługi

  Szkolenia dla pracowników PGW Wody Polskie, wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych: Szkolenie – Sprawozdawczość KOBIZE, Szkolenie – Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów, nowe obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami 2020 - elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość

 • RZ.ROK.1/2021
 • Usługi

  Usługi w zakresie utrzymania cieków na terenie działania NW Mielec i NW Ropczyce

 • RZ.ROZ.2810.50.2021
 • 27.09.2021 14:00
 • Usługi

  „Wykonanie ekspertyzy technicznej/dokumentacji technicznej dla obiektów na terenie działania Zarządu Zlewni w Przemyślu”, w zakresie szczegółowym „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa stopni betonowych oraz muru oporowego na potoku Stebnik w miejscowości Krościenko wraz ze wskazaniem sposobu/metody naprawy lub innego rozwiązania”

 • RZ.ROZ.2810.46.2021
 • 08.10.2021 23:55
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.43.2021
 • Usługi

  Usługi związane z konserwacją urządzeń oraz systemów Zbiornika Wodnego Klimkówka oraz wykonanie aktualizacji Instrukcji Gospodarowania Wodą i Instrukcji Eksploatacji dla Zbiornika Wodnego Klimkówka

 • RZ.ROZ.2810.54.2021
 • 20.08.2021 09:00
 • Usługi

  Usługi projektowe związane z przygotowaniem operatów wodno-prawnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ZPU.4.2811. 8 .2021
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu IV

 • RZ.ROZ.2810.47.2021
 • 14.08.2021 23:55
 • Dostawa

  „Dostawa i montaż klimatyzacji w siedzibach Zarządu Zlewni w Jaśle, Krośnie i Stalowej Woli”

 • RZ.ROZ.2810.52.2021
 • Usługi

  Usługi w zakresie utrzymania cieków i zbiorników na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle

 • RZ.ROZ.2810.48.2021
 • 01.10.2021 13:00
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.37.2021
 • Dostawa

  Dostawa części samochodowych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów motoryzacyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.36.2021
 • Roboty budowlane

  Zapytanie ofertowe

 • RZ.ZPU.4.2811.7.2021 Roboty utrzymaniowe na budowlach piętrzących zlokalizowanych na rz. Rakowa
 • Usługi

  Wykonanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2810.45.2021
 • 07.10.2021 23:55
 • Usługi

  Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania NW Ropczyce

 • RZ.ROZ.2810.35.2021
 • 20.09.2021 10:00
 • Usługi, Roboty budowlane

  Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl III

 • RZ.ROZ.2810.33.2021
 • 19.09.2021 23:55
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.30.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na ciekach wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle

 • RZ.ROZ.2810.44.2021
 • 17.08.2021 14:00
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli II”

 • RZ.ROZ.2810.42.2021
 • 06.08.2021 23:55
 • Usługi

  „Usługi łączności telefonicznej stacjonarnej i Internetu stacjonarnego dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz jednostek organizacyjnych, funkcjonujących na jego terenie, na okres 36 miesięcy”

 • RZ.ROZ.2810.38.2021
 • Usługi

  „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz zbiornika Maziarnia na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli”

 • RZ.ROZ.2810.34.2021
 • 16.10.2021 23:55
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli II

 • RZ.ROZ.2810.32.2021
 • 09.10.2021 23:55
 • Dostawa

  Zakup ośmiu komputerów przenośnych

 • RZ.ROI.042.2.2021
 • Usługi

  Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle

  Część
 • RZ.ROZ.2810.31.2021
 • 10.09.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug. Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”

 • RZ.ROZ.2810.25.2021
 • 20.10.2021 23:55
 • Usługi

  Opracowanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych oraz innych dokumentacji technicznych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

  Część
 • RZ.ROZ.2810.16.2021
 • 03.10.2021 23:55
 • Usługi

  Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Nadzoru Wodnego Dębica i Mielec

  Część
 • RZ.ROZ.2810.29.2021
 • 09.09.2021 08:00
 • Usługi

  Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Nadzoru Wodnego Mielec

  Część
 • RZ.ROZ.2810.28.2021
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych, opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle

  Część
 • RZ.ROZ.2810.26.2021
 • 26.08.2021 10:00
 • Usługi

  „Roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I”

  Część
 • RZ.ROZ.2810.15.2021
 • 25.09.2021 23:55
 • Roboty budowlane

  „Rozbudowa prawego wału rzeki Osa w km od 0+000 - 1+291 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gm. Zaleszany” w ramach zadania „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie”

 • RZ.ROZ.2810.12.2021
 • Usługi, Roboty budowlane

  Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl II

  Część
 • RZ.ROZ.2810.23.2021
 • 12.08.2021 23:55
 • Usługi

  Usługi związane z konserwacją urządzeń oraz systemów Zbiornika Wodnego Klimkówka oraz wykonanie aktualizacji Instrukcji Gospodarowania Wodą i Instrukcji Eksploatacji dla Zbiornika Wodnego Klimkówka

  Część
 • RZ.ROZ.2810.24.2021
 • 02.07.2021 07:31
 • Usługi, Roboty budowlane

  Utrzymanie cieków naturalnych i wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu I

  Część
 • RZ.ROZ.2810.10.2021
 • 02.08.2021 23:55
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli poprzez dostawę kontenera biurowo-socjalnego wraz z toaletą i umywalką oraz kontenera magazynowego wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych

  Część
 • RZ.ROZ.2810.14.2021
 • Roboty budowlane

  „Wykonanie III - ej części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie” – etap I”

 • RZ.ROZ.2810.7.2021
 • Usługi

  „Usługi w zakresie wykaszania wałów przeciwpowodziowych, zbiorników i zabudowa nor w zlewni rzeki Wisłoki- teren Zarządu Zlewni w Jaśle”

  Część
 • RZ.ROZ.2810.11.2021
 • 12.08.2021 11:00
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I

  Część
 • RZ.ROZ.2810.13.2021
 • 01.07.2021 23:55
 • Roboty budowlane

  „Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski”

 • RZ.ROZ.2810.9.2021
 • 25.07.2021 23:55
 • Roboty budowlane

  „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli”

  Część
 • RZ.ROZ.2810.8.2021
 • 15.06.2021 23:55
 • Usługi

  Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Sanok

 • RZ.ROZ.2810.2.2021
 • Usługi

  Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie działania ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2810.3.2021
 • 25.06.2021 15:00
 • Roboty budowlane

  Usuwanie powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu

  Część
 • RZ.ROZ.2810.6.2021
 • 10.06.2021 23:55
 • Usługi

  „Przeglądy pogwarancyjne i naprawy związane z serwisowaniem samochodów służbowych wraz z dostawą części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (płynów) oraz akcesoriów niezbędnych do wykonania napraw samochodów znajdujących się w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”.

 • RZ.ROO.2811.11.2021
 • Roboty budowlane

  Wykonanie zadania pn.: „Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie poprzez poprawę termoizolacyjności ścian zewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń” w systemie zaprojektuj i wykonaj

 • RZ.ROZ.2810.5.2021
 • 05.06.2021 23:55
 • Dostawa

  Drugi przetarg na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których PGWWP wykonuje prawa właścicielskie administrowanych przez PGW WP Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ZPU.4.561.2.1.2021
 • Usługi

  Wykonanie V części prac przedprojektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485"

 • RZ.ROZ.2810.4.2021
 • 02.07.2021 13:27
 • Usługi, Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na kanale zwanym Stary Kanał w m. Nowosielec gm. Nisko

 • RZ.ZPU.4.2810.4.2021
 • Dostawa

  Przetarg publiczny na sprzedaż drewna z terenu Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ZPU. 561.1.2021
 • 18.03.2021 10:00
 • Usługi

  Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec

 • RZ.ZPU.4.2810.3.2021
 • Usługi

  „Wykonanie wycinki drzew w ramach III-ej części zadania inwestycyjnego pn: "Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie” - etap 1

 • RZ.RPI.2811.3.JRP6.2021.AW
 • Roboty budowlane

  Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski

 • RZ.ROZ.2810.134.2020
 • 23.02.2021 23:55
 • Dostawa

  Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli poprzez dostawę kontenera biurowo-socjalnego wraz z toaletą, umywalką oraz kontenera magazynowego wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych

  Część
 • RZ.ROZ.2810.131.2020
 • 13.02.2021 23:00
 • Roboty budowlane

  „Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie poprzez poprawę termoizolacyjności ścian zewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń” w systemie zaprojektuj i wykonaj.

 • RZ.ROZ.2810.132.2020
 • 21.03.2021 23:55
 • Dostawa

  Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykonywania prac utrzymaniowych na urządzeniach wodnych na terenie Zarządu Zlewni – etap IV

 • RZ.ZPU.2.532.58.2020
 • 31.12.2020 15:00
 • Roboty budowlane

  Remont jazu na rzece Jodłówka w km 1+468” w ramach zadania: Roboty remontowe na obiektach hydrotechnicznych stale piętrzących wodę na terenie działalności NW Stalowa Wola

 • RZ.ZPU.2810.15m.2020
 • 25.11.2020 15:00
 • Roboty budowlane

  Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski

 • RZ.ROZ.2810.124.2020
 • 17.12.2020 23:55
 • Roboty budowlane

  Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie”.

 • RZ.ROZ.2810.118.2020
 • 16.11.2020 10:00
 • Usługi

  wykonanie VI-ej części zamówienia pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych i opinii na potrzeby zadań inwestycyjnych RZGW Rzeszów”

 • RZ.RPI.2811.32.2020
 • 01.12.2021 23:55
 • Dostawa

  Dostawa środków higieny osobistej dla pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

 • RZ.ROZ.2810.96.2020
 • 05.11.2020 10:01
 • Usługi

  „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Jaślańsko Chorzelowskiego poprzez odbudowę budowli piętrzącej”

 • RZ.ROZ.2810.80.2020
 • 08.10.2020 12:00
 • Usługi

  Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych wraz z przeprowadzeniem kontroli okresowej Stopnia Wodnego w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.64.2020
 • 12.11.2020 13:00
 • Dostawa

  Dostawa materiałów biurowych oraz piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz dostawa sprzętu biurowego dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.54.2020
 • 22.10.2020 00:00
 • Usługi

  Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w ramach zadania pn. „Wykonanie IV części prac przedprojektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485”

 • RZ.ROZ.2810.45.2020
 • 23.07.2020 00:00