Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r10044,Usluga-sprzatania-w-pomieszczeniach-biurowych-Panstwowego-Gospodarstwa-Wodnego-W.html
04.03.2024, 09:42

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Usługa sprzątania w pomieszczeniach biurowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zarządzie Zlewni w Kaliszu oraz podległych nadzorach wodnych na okres 36 miesięcy.”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567749
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.77.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  03.11.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  29.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.11.2021 10:15

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa sprzątania w pomieszczeniach biurowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w  Zarządzie Zlewni w Kaliszu oraz podległych nadzorach wodnych na okres 36 

Zamówienie składa się z następujących części :
Część nr 1 – Zarząd Zlewni w Kaliszu
Część nr 2 – Nadzór Wodny Kaliszu
Część nr 3 – Nadzór Wodny Kępnie
Część nr 4 – Nadzór Wodny Ostrowie Wielkopolskim
Część nr 5 – Nadzór Wodny Jarocinie
Część nr 6 – Nadzór Wodny Wieruszowie
Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określa Opis przedmiotu zamówienia.
 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

części od 1 do 6 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje: co najmniej 2 usługi polegające na sprzątaniu obiektów użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2 przez okres minimum 6 miesięcy,

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem.

Warunki realizacji umowy

1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien
 • 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.