Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont istniejących umocnień brzegowych na terenie Nadzoru Wodnego Tarnobrzeg etap II lewy i Prawy brzeg rzeki Mokrzyszówki w km 9+621 - 10+171 obręb Chmielów gm. Nowa Dęba

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.158428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.4.ZPU.2811.24.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.11.2021 09:00
 • Termin złożenia oferty
  15.11.2021 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych, kiszki, Fi·20·cm, grunt kategorii III, wykonanie z brzegu obustronne w km 9+621 - 10+171-( 2 x 550 m) -1 100 m

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t z zakupem ziemi, rozłożenie ziemi z zagęszczeniem na skarpach -100 m3

Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu III-550 m2

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej w 550 m 2

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1  zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry