Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

,,Remont budowli hydrotechnicznych na terenie Nadzoru Wodnego Mielec’’ - teren działania Zarządu Zlewni w Jaśle”

Przetarg nieograniczony
„Utrzymanie wałów-lewy wał Wisłoki w km 0+000 - 24+616 i lewy wał Kielkowskiego w km 0+000 - 0+150”

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 13 446 33 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.66.2020.MW
 • Numer części
  2
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.07.2020 14:00
 • Termin składania ofert
  17.08.2020 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.08.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budowli hydrotechnicznych na terenie Nadzoru Wodnego Mielec’’ z podziałem na 2 części

Część 1 zamówienia Remont jazu na potoku Ruda w m. Rzemień

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:

- czyszczeniu strumieniowo - ściernie do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B konstrukcje szkieletowe,

- malowaniu farbą podkładowa przeciwkorozyjną elementów metalowych konstrukcji jazu, miniowanie,

- malowaniu farbą chlorokauczukową elementów metalowych konstrukcji jazu, 2-krotnie.

- demontażu, prostowaniu i montażu palczatki,

- smarowaniu elementów ruchomych jazu

- dostawie i montażu łat wodowskazowych od strony wody górnej i dolnej

- obsłudze geodezyjnej, wyznaczeniu stanów charakterystycznych wodyCzęść 2 zamówienia „Utrzymanie wałów-lewy wał Wisłoki w km 0+000 - 24+616 i lewy wał Kielkowskiego w km 0+000 - 0+150”

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na:

- montażu zastawek wrzecionowych, powierzchnia zastawki do 2,0 m2    

- zastawka wrzecionowa, średnica wlotu DN600 – remont kapitalny

- zastawka wrzecionowa, średnica wlotu DN500 – remont kapitalny

- wykonanie i montaż rogatki drogowej                                                                                                                                                                                                                

Szczegółowy zakres robót precyzują: dokumentacja techniczna (opisy przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, mapy poglądowe) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

W/w. dokumenty stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać

Warunki realizacji umowy

warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

Branże CPV

 • 38290000-4 - Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry