Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.52.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  04.08.2020 11:00
 • Termin składania ofert
  10.09.2020 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.09.2020 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej   w Rzeszowie w podziale na 5 części:
1)    Dostawa wody mineralnej  dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Go-spodarki Wodnej w Rzeszowie,
2)    Dostawa posiłków profilaktycznych  dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Za-rząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
3)    Dostawa herbaty oraz innych produktów spożywczych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-skie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
4)    Dostawa herbaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
5)    Dostawa wody mineralnej  dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległe Zarządy Zlewni

UWAGA:
1)    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każde z wyżej wymienionych części stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia.
2)    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną część, kilka wybranych części lub wszystkie czę-ści zamówienia.
3)    O ile SIWZ nie stanowi inaczej, jej zapisy stosuje się odpowiednio do wszystkich części zamówienia.

Szczegółowy opis i zakres dostaw w podziale na poszczególne części zamówienia precyzuje- Załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”


2.    ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI:
1.    Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP w części 5 przedmiotu zamówienia.
2.    Prawem opcji objęta jest dostawa przedmiotu zamówienia  w zakresie maksymalnym, określonym w pkt 2- Za-łącznika nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia.
3.    Z zastrzeżeniem postanowień odnoszących się wprost do przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach pra-wa opcji, Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określo-nych dla zamówienia podstawowego.
4.    Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
5.    W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzysta-nia zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu za-mówienia składanym w ramach prawa opcji.
6.    Zamawiający wymaga, aby wartości cen jednostkowych zaoferowane przez Wykonawcę były jednakowe w odnie-sieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w ramach prawa opcji.
7.    Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
8.    W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, Wykonawcy nie przysłu-gują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo sko-rzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji.
9.    Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówie-nia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
10.    Zamawiający jest uprawniony do składania oświadczeń w zakresie wykorzystania prawa opcji
w terminie, o którym mowa w  Umowie stanowiącej – załącznik nr 3 do SIWZ.
11.    Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystania z prawa opcji albo złożenie zamówienia w ramach prawa opcji, w zakresie mniejszym aniżeli maksymalny poziom prawa opcji, oznacza rezygnację Zamawiającego z pozostałej części przedmiotu umowy.
12.    Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, Wyko-nawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych dostaw.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
a)    dla części nr  1:
- 1  zamówienia  polegającego na dostawie  wody mineralnej w butelkach, o wartości min. 15 000,00 PLN brutto, lub
- 2 zamówień polegających na dostawie wody mineralnej w butelkach, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min.  15 000,00 PLN  brutto,

b)    dla części nr  2:  
- 1  zamówienia  polegającego na dostawie   posiłków profilaktycznych, o wartości min. 25 000 PLN brutto, lub
- 2 zamówień polegających na dostawie posiłków profilaktycznych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min.  25 000 PLN brutto
c)    dla części nr 3:
- 1  zamówienia  polegającego na dostawie   herbaty oraz innych artykułów spożywczych, o wartości min. 7 000 PLN brutto, lub
- 2 zamówień polegających na dostawie herbaty oraz innych artykułów spożywczych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min.  7 000 PLN brutto,
d)    dla części nr 4:
-  1  zamówienia  polegającego na dostawie  herbaty, o wartości min. 4 000 PLN brutto, lub
- 2 zamówień polegających na dostawie herbaty, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min.   4 000 PLN brutto
e)    dla części 5:
- 1  zamówienia  polegającego na dostawie  wody mineralnej w butlach, o wartości min. 14 000 PLN brutto, lub
- 2 zamówień polegających na dostawie wody mineralnej w butlach,  jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min.  14 000 PLN brutto.


Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy dostawy  zostały wykonane należycie.

W przypadku wykazania dostaw rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

- kwalifikacja na podstawie zał. nr 7 i 8 do oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorami umów- zał. nr 3 do SIWZ

Branże CPV

 • 15800000-6 - Różne produkty spożywcze
 • 15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne
 • 15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty
 • 15864100-3 - Herbata w torebkach
 • 15894000-1 - Przetworzone produkty spożywcze
 • 15894200-3 - Posiłki gotowe
 • 15981000-8 - Wody mineralne
 • 15981200-0 - Gazowane wody mineralne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 03.09.2020 08:31:03
 • Daniel Nowak

 • UWAGA:
  W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję on-line.
  Link do transmisji on-line
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjkyZDYyNjUtNTlmYS00MjRmLWJjMjItZjhiNzdkZTNmNjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069%22%2c%22Oid%22%3a%22c916d587-5658-4ba9-9f8d-ab5978a4f84c%22%7d

  Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji otwarcia ofert.
 • 03.09.2020 13:33:55
 • Daniel Nowak

 • Zmieniono datę otwarcia ofert
 • 03.09.2020 13:35:19
 • Daniel Nowak

 • Dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
 • 13.01.2021 14:44:39
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Unieważnienie postępowania
 • 13.01.2021 14:45:57
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Postępowanie zostało zakończone
 • 13.01.2021 14:49:58
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • unieważnienie postępowania
 • 13.01.2021 14:50:34
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Unieważnienie postępowania
 • 13.01.2021 14:50:58
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Unieważnienie postępowania
 • 14.01.2021 05:37:02
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Zakończono postępowanie

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Dostawa wody mineralnej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Dostawa posiłków profilaktycznych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Dostawa herbaty oraz innych produktów spożywczych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Dostawa herbaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Dostawa wody mineralnej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległe Zarządy Zlewni

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry