Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa uszkodzeń na cieku Gróbka: Część 1. Naprawa przyczółka oraz umocnienia wylotu ciek Gróbka – przepust lewego wału przeciwpow. w km 9+850 w m. Cerekiew Część 2. Naprawa uszkodzeń – przyczółek i przepust lewego wału przeciwpow. w km 2+410 pot. Gróbka - w m. Dąbrówka Morska

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków
tel.14 66 310 02
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.212.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.11.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  10.12.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.12.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1. Naprawa przyczółka oraz umocnienia wylotu ciek Gróbka – przepust lewego wału przeciwpow. w km 9+850 w m. Cerekiew

Roboty z usuwania szkód powodziowych obejmują: odtworzenie uszkodzonego przyczółka wlotowego wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych oraz ułożeniem płyt typu „krata” na rowku odpływowym.

Część 2. Naprawa uszkodzeń – przyczółek i przepust lewego wału przeciwpow. w km 2+410 pot. Gróbka - w m. Dąbrówka Morska

Roboty z usuwania szkód powodziowych obejmują: rozebranie uszkodzonego przyczółka wylotowego wraz z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej za pomocą ścianki szczelnej traconej z grodzic G-46 zabezpieczonej od góry oczepem żelbetowym. Ponadto przewidziano zamontowanie rękawa termokurczliwego nasączonego żywicami poliestrowymi klasy SN8 na całej długości istniejącego przewodu śluzy. Wykonanie przyczółka wylotowego wraz z montażem nowej klapy zwrotnej, odtworzeniem rowka odpływowego z płyt typu „krata” oraz wykonaniu przejazdu z płyt drogowych żelbetowych w celu poprawy komunikacji w międzywalu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- zdolności technicznej lub zawodowej

 1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie 15 lat przed upływem tego terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę na rzekach, ciekach lub obiektach hydrotechnicznych, w zakresie:

Część 1: wykonanie naprawy lub remontu przepustu wałowego na kwotę co najmniej  10 000 zł brutto

Część 2: wykonanie naprawy, remontu przepustu wałowego lub obiektu hydrotechnicznego w skład którego wchodził remont lub budowa śluzy wałowej na kwotę co najmniej 200 000 zł brutto

b. będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) tj.:

1 osobą – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczeń, melioracyjne bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlane lub  odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami SWZ i wzoru umowy

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część 1
 • Naprawa przyczółka oraz umocnienia wylotu ciek Gróbka – przepust lewego wału przeciwpow. w km 9+850 w m. Cerekiew

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Naprawa uszkodzeń – przyczółek i przepust lewego wału przeciwpow. w km 2+410 pot. Gróbka - w m. Dąbrówka Morska

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry