Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Przebudowa zbiornika wodnego “Ruda”, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.przetargi_warszawa@wody.gov.pl
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.95.2021/ZZC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.11.2021 18:00
 • Termin składania ofert
  30.12.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.12.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda”, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Załącznikami do OPZ są:

 1. wyciąg z dokumentacji projektowej, w tym wyciąg z projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz przedmiar robót,
 2. wyciąg ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
 3. decyzje administracyjne i zgłoszenia,
 4. wytyczne do sprawowania nadzorów wraz z kartą pełnienia nadzoru.

Zakres planowanych robót budowlanych do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego obejmuje m.in.:

 1. czasowe opróżnienie zbiornika,
 2. przebudowę istniejącego umocnienia skarpy odwodnej,
 3. remont: zamknięcia dennego i klapowego, zewnętrznej części konstrukcji żelbetowej wieży piętrząco-upustowej, konstrukcji muru oporowego elementów upustowych, barierek na koronie zapory, konstrukcji ostrogi, pasów komunikacyjnych,
 4. zabezpieczenie mechanizmów wyciągowych przed dostępem osób nieupoważnionych,
 5. montaż: łat wodowskazowych, systemu ciągłego pomiaru piętrzenia wody, tablic ostrzegawczych i informacyjnych,
 6. odmulenie dna zbiornika,
 7. budowę przepławki dla ryb,
 8. napełnienie zbiornika.

Szczegółowy zakres i opis robót określa: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje administracyjne i zgłoszenie oraz wytyczne do sprawowania nadzorów.

Zaleca się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji terenu robót, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1 500 000,00 zł brutto

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie:

 1. co najmniej jedno zamówienie, w którym wykonał roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie lub przebudowie zbiornika wodnego i budowli hydrotechnicznej piętrzącej o wysokości piętrzenia co najmniej 2,0 m wraz z zabiciem stalowej ścianki szczelnej, lub
 2. co najmniej jedno zamówienie, w którym wykonał roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie lub przebudowie dwóch budowli hydrotechnicznych piętrzących (z wyłączeniem zastawek i przepusto-zastawek) o wysokości piętrzenia co najmniej 1,0 m każda i świetle co najmniej 2,0 m każda, wraz z zabiciem stalowej ścianki szczelnej na tych budowlach (dopuszcza się wykonanie ww. budowli w dwóch zamówieniach).

Przez jedno zamówienia należy rozumieć jedną umowę.

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub udowodni, że będzie dysponował minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji:

 1. kierownika budowy, która spełnia łącznie poniższe wymagania:
 1. posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, określonej obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), bądź w specjalnościach odpowiadających powyższym, wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, tj.: wodno-melioracyjnej, hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220, ze zm.) i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
 2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego,
 3. jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej (w dniu zawarcia umowy oraz przez okres jej trwania kierownik budowy musi być czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego),
 4. pełniła funkcję kierownika budowy lub robót na co najmniej jednym zamówieniu, w którym były wykonane roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie lub przebudowie dwóch budowli hydrotechnicznych piętrzących (z wyłączeniem zastawek i przepusto-zastawek) o wysokości piętrzenia co najmniej 1,0 m każda, wraz z zabiciem stalowej ścianki szczelnej na tych budowlach (dopuszcza się wykonanie ww. budowli w dwóch zamówieniach),

Wykonawca musi wskazać nazwę zadania lub nazwy zadań, wraz z zakresem robót, na którym pełnił funkcję kierownika budowy lub robót, spełniającego opisany warunek.

          2. kierownika robót elektrycznych, spełniającą łącznie poniższe wymagania:

 1. posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, określonej obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), bądź w specjalnościach odpowiadającym powyższym wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego,
 3. jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej (w dniu zawarcia umowy oraz przez okres jej trwania kierownik robót musi być czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego).

Dopuszcza się, aby funkcję kierownika budowy i kierownika robót elektrycznych pełniła jedna osoba, z zachowaniem spełnienia warunków wskazanych dla obu funkcji.

Wykonawca oświadczy, że będzie dysponował wyposażeniem zakładu/sprzętem niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia, m. in.:

 1. koparka gąsienicowa – szt. 2,
 2. spycharka gąsienicowa – szt. 1,
 3. ładowarka kołowa – szt. 2,
 4. żuraw samojezdny kołowy lub samochodowy lub dźwig samochodowy – szt. 1,
 5. ciągnik kołowy – szt. 1,
 6.    przyczepa do ciągnika – szt. 1,
 7. samochód samowyładowczy lub samochód skrzyniowy – szt. 3,
 8. wibromłot – szt. 1,
 9.    walec wibracyjny lub zagęszczarka wibracyjna – szt. 1,
 10.    ubijak spalinowy – szt. 2,
 11. pompa do pompowania wody czystej lub brudnej, cieczy o właściwościach ścierających, do odwadniania np. BETSY , BIBO – szt. 2,
 12.    sprężarka powietrza przewoźna – szt. 1,
 13. agregat prądotwórczy lub zespół prądotwórczy – szt. 2.

Powiązane postępowania

 • „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda”, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie”
  WA.ROZ.2810.21.2022/ZZC

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 08.12.2021 11:27:42
 • Anna Dmowska

 • Zmiana terminu składania ofert
 • 08.12.2021 11:41:45
 • Anna Dmowska

 • W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ, Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 17.12.2021 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2021 r. o godz. 10:30.
  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin związania ofertą uległ zmianie i tym samym Wykonawca będzie związany złożoną oferta do dnia 17.01.2022 r.
 • 09.12.2021 14:53:32
 • Anna Dmowska

 • W dn.09.12.2021 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na Zestaw pytań nr 1.
 • 15.12.2021 11:15:00
 • Anna Dmowska

 • Zmiana terminu składania ofert
 • 15.12.2021 11:18:53
 • Anna Dmowska

 • W związku z kolejnymi złożonymi zapytaniami do treści SWZ, Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 30.12.2021 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2021 r. o godz. 10:30. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin związania ofertą uległ zmianie i tym samym Wykonawca będzie związany złożoną oferta do dnia 28.01.2022 r.
 • 15.12.2021 13:37:57
 • Anna Dmowska

 • W dn.15.12.2021 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na Zestaw pytań nr 4 i nr 5.
 • 16.12.2021 09:46:35
 • Anna Dmowska

 • W dn.16.12.2021 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na Zestaw pytań nr 6.
 • 17.12.2021 10:03:51
 • Anna Dmowska

 • W dn.17.12.2021 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na Zestaw pytań nr 3.
 • 23.12.2021 10:29:37
 • Anna Dmowska

 • W dn.23.12.2021 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na Zestaw pytań nr 2.
 • 23.12.2021 12:44:33
 • Anna Dmowska

 • Zamawiający informuje, że ze względu na istotę pytania (zadanego po ustawowym terminie przewidzianym na zadawanie pytań) odpowiada na nie w następującym brzmieniu:

  Pytanie - Czy zgodnie z art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu wymagań określonych w ust. 5-7, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi?

  Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.
 • 30.12.2021 10:04:57
 • Marta Laskowska

 • Zamawiający opublikował informację o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.
 • 30.12.2021 11:41:55
 • Marta Laskowska

 • Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.
 • 27.01.2022 12:03:33
 • Marta Laskowska

 • Zamawiający informuje, iż wystosował do wykonawców pismo w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.
 • 28.01.2022 08:50:01
 • Marta Laskowska

 • Przedłużenie terminu związania ofertą.
 • 04.02.2022 11:33:36
 • Marta Laskowska

 • Zamawiający zamieścił Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert. Zmiany obejmują dodanie nazw i danych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • 25.02.2022 14:03:30
 • Marta Laskowska

 • Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej oraz na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp opublikował Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry