Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Udrożnienie cieków na terenie ZZ Koło

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 06
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.82.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.11.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  08.12.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.12.2021 11:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie cieków na terenie ZZ Koło na terenie Nadzoru Wodnego Turek i Koło wykonywane w celu poprawy ich sprawności.

Część 1 . Kanał Ruszkowski  - rzeka Teleszyna w km 0+000 do km 11+000

Zamówienie obejmuje:

Zadanie Nr 1 Udrożnienie Kanału Ruszkowskiego – rzeka Teleszyna w km 0+000                            do km 11+000

Powyższe zadanie zlokalizowane jest na terenie działalności Zarządu Zlewni w Kole w zlewni Nadzoru Wodnego Turek. Roboty wykonywane będą na terenie powiatu kolskiego, gmin Kościelec i miasto Koło w obrębie odcinków cieku:

 1. Kanał Ruszkowski w km 0+000  - 11+000 (wg MPHP Kanał Ulgi ) JCWP pn. Warta od Neru do Powy nr PLRW600012183519 i (wg MPHP Kanał Ruszkowski ) JCWP pn. Kiełbaska Duża od Strugi Janiszewskiej do ujścia nr PLRW6000161833499.

 

Udrożnienie przedmiotowego odcinka Kanału Ruszkowskiego ma przyczynić się do poprawienia stanu technicznego koryta, oraz do właściwego odpływu wód z terenów przyległych do cieków.

 

Formy ochrony przyrody:

Kanał Ruszkowski znajduje się na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

 

 1.  

Udrożnienie Kanału Ruszkowskiego – rzeka Teleszyna w km 0+000 do km 11+000

1. Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieku kosiarką bijakową  zawieszona na ciągniku

2. Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp

     3. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m

4. Mechaniczne hakowanie dna cieku przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, hakownicą zawieszoną na koparce gąsienicowej z równomiernym odłożeniem wydobytego materiału do grubości 10 cm i szerokości do 1,5m przy koronie skarpy

 

Szczegółowy zakres prac  zawiera  przedmiar robót, stanowiący  załącznik do niniejszego opisu.

Lokalizację zadania: Udrożnienie Kanału Ruszkowskiego – rzeka Teleszyna w km 0+000                            do km 11+000 objętego zamówieniem dla obiektu NW Turek przedstawiono na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik do niniejszego opisu.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty w ramach postepowania zaleca się zapoznanie z terenem wykonania zamówienia oraz do przewidzenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem robót (dojazd, organizacja itp.).

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić warunki wejścia na działki sąsiadujące z Kanałem Ruszkowskim w km 00+000-11+000 z ich właścicielami.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych
w czasie prowadzenia prac,  oraz do naprawienia ewentualnych uszkodzeń elementów technicznych (skarpy, budowle) oraz do pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.

TERMINY  WYKONANIA  ROBÓT

Zalecany termin wykonania robót utrzymaniowych: 40 dni od dnia podpisania umowy.

 

Część 2. Odcink Kanału Dzierzbickiego oraz rzeki Rgilewki

Zamówienie obejmuje:

Zadanie Nr 2 – Udrożnienie odcinków Kanału Dzierzbickiego oraz rzeki Rgilewki

Powyższe zadanie zlokalizowane jest na terenie działalności Zarządu Zlewni w Kole w zlewni Nadzoru Wodnego Koło. Roboty wykonywane będą na terenie powiatu kolskiego, gmin Kłodawa, Chodów, Przedecz w obrębie odcinków cieków:

 1. Rzeka Rgilewka w km 26+000-31+266 (wg MPHP Rgilewka) JCWP pn. Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej nr PLRW6000171833249
 2. Kanał Dzierzbicki w km 0+000-3+300, 7+550-11+300 (wg MPHP Struga Dąbrowicka, Dopływ z Łączewny) JCWP pn. Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej nr PLRW6000171833249

 

Udrożnienie przedmiotowych odcinków Kanału Dzierzbickiego oraz rzeki Rgilewki ma przyczynić się do poprawienia stanu technicznego koryta, oraz do właściwego odpływu wód z terenów przyległych do cieków.

 

Formy ochrony przyrody:

Brak wydzielonych form ochrony przyrody na terenie planowanego do wykonania zadania.

 

 1.  

Udrożnienie odcinków Kanału Dzierzbickiego oraz rzeki Rgilewki

Element 1 - Udrożnienie odcinka rz. Rgilewki w km 26+000-31+266:

 1. Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieku kosiarką bijakową  zawieszona na ciągniku
 2. Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp
 3. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m
 4. Mechaniczne hakowanie dna cieku przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, hakownicą zawieszoną na koparce gąsienicowej z równomiernym odłożeniem wydobytego materiału do grubości 10 cm i szerokości do 1,5m przy koronie skarpy
 5. Mechaniczne rozdrobnienie porostów ze skarp i dna mulczerem na ciągniku
 6. Ręczne wycięcie krzaków bez decyzji na wycinkę do określonych średnic, rosnących w skupiskach do 25 m2  zgodnie z obowiązującą ustawą, odcinkowo na całej długości w km 26+000-31+266 w miejscach utrudniających wykonanie konserwacji
 7. Oczyszczenie terenu po wycięciu krzaków poprzez rozdrobnienie krzaków i gałęzi przy pomocy rębaka

 

Element 2 - Udrożnienie odcinków Kanału Dzierzbickiego w km 0+000-3+300, 7+550-11+300:

 1. Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieku kosiarką bijakową zawieszona na ciągniku
 2. Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp
 3. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m
 4. Mechaniczne hakowanie dna cieku przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, hakownicą zawieszoną na koparce gąsienicowej z równomiernym odłożeniem wydobytego materiału do grubości 10 cm i szerokości do 1,5m przy koronie skarpy
 5. Mechaniczne rozdrobnienie porostów ze skarp i dna mulczerem na ciągniku
 6. Ręczne wycięcie krzaków bez decyzji na wycinkę do określonych średnic, rosnących w skupiskach do 25 m2  zgodnie z obowiązującą ustawą, odcinkowo na całej długości w km 0+000-3+300, 7+550-11+300 w miejscach utrudniających wykonanie konserwacji
 7. Oczyszczenie terenu po wycięciu krzaków poprzez rozdrobnienie krzaków i gałęzi przy pomocy rębaka

 

Szczegółowy zakres prac  zawiera  przedmiar robót, stanowiący  załącznik do niniejszego opisu.

Lokalizację zadania: Udrożnienie odcinków Kanału Dzierzbickiego oraz rzeki Rgilewki objętego zamówieniem dla obiektu NW Koło przedstawiono na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik do niniejszego opisu.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty w ramach postepowania zaleca się zapoznanie z terenem wykonania zamówienia oraz do przewidzenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem robót (dojazd, organizacja itp.).

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić warunki wejścia na działki sąsiadujące z rzeką Rgilewką w km 26+000-31+266 oraz z Kanałem Dzierzbickim w km 0+000-3+300, 7+550-11+300 z ich właścicielami.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych
w czasie prowadzenia prac,  oraz do naprawienia ewentualnych uszkodzeń elementów technicznych (skarpy, budowle) oraz do pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót

 

TERMINY  WYKONANIA  ROBÓT

Zalecany termin wykonania robót utrzymaniowych: 40 dni od dnia podpisania umowy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usług/robót polegających na wykonaniu: usług/robót w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczących udrożnienia (konserwacji) cieków naturalnych lub / i urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej jednej usługi/roboty na kwotę nie mniejszą niż 60.000 zł brutto.

 

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

Określone w SWZ oraz w załaczniku do SWZ - wzór umowy

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

 

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry