Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Elektrownia Wodna Malczyce - specjalistyczne usługi badania i pomiarów generatorów, turbin i rozdzielni średniego napięcia

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.(71) 757 20 64
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.785.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.11.2021 13:00
 • Termin złożenia oferty
  06.12.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów eksploatacyjnych wynikających z Dokumentacji Techniczno-Ruchowych (DTR) dla urządzeń elektroenergetycznych zainstalowanych w elektrowni. Główne zabiegi to: przeglądy, konserwacje, sprawdzenia zabezpieczeń, diagnostyki, pomiary oraz sporządzenie dokumentacji poprzeglądowej. Szczegółowy opis prac określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że:

 1. posiada wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile  Wykonawca  wykaże, iż  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy zamówienia związane z sprawdzeniem zabezpieczeń elektrycznych generatorówo mocy co najmniej 1 MW lub  trzy zamówienia sprawdzenia zabezpieczeń elektrycznych transformatorów SN lub WN
  o mocy co najmniej 2 MVA i posiadają przyrządy do wykonywania sprawdzeń zabezpieczeń w pełnym zakresie.
 2. dysponuje osobą/osobami posiadającą uprawnienia elektryczne SEP Dozoru i Eksploatacji, która/e będzie/ą odpowiedzialna/e za świadczenie usługi

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Dokumenty, których żąda Zamawiający, na etapie podpisania umowy: Kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia   osób zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 71314100-3 - Usługi elektryczne

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 01.12.2021 13:02:43
 • Paulina Wawrzyniak

 • Witam,
  zwracamy się z prośbą o udostępnienie DTR oraz projektów do zapytania.
  Zamawiający informuje, że nie posiada kompletu dokumentacji w wersji cyfrowej. W związku z tym komplet dokumentacji jest dostępny w elektrowni, tj. Elektrownia Wodna Malczyce, Prawików 56B, 56-100 Wołów w godzinach 7:00 - 14:00 w dni robocze.

  Z poważaniem
  Marek Czornik
  tel. 739 907 873

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry