Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r10672,Usuwanie-zatorow-drzew-powalonych-przez-bobry-i-wiatrolomow-wycinka-drzew-na-ter.html
2024-02-22, 17:54

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Usuwanie zatorów, drzew powalonych przez bobry i wiatrołomów, wycinka drzew, na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567749
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.90.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.12.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  09.12.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.12.2021 10:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wyciągnięcie z koryt rzecznych pociętych dłużyc, konarów i gałęzi oraz wycinka drzew wraz z przewozem pociętego drzewa na miejsce składowania tj. na teren zaplecza technicznego przy zbiorniku Jeziorsko –  Skęczniew 57, 62-730 Dobra dla części pierwszej oraz wycinka drzew wraz z przewozem pociętego drzewa na miejsce składowania tj. na teren pompowni Zbiornika Wodnego Poraj w m. Masłońskie, gm. Poraj dla części drugiej. Zamawiający dysponuje decyzjami umożliwiającymi przeprowadzenie wycinki drzew objętej niniejszym zamówieniem.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Część 1 – Nadzór Wodny Łask, Nadzór Wodny Poddębice, Nadzór Wodny Wieluń, Zbiornik Wodny Jeziorsko
Część 2 – Nadzór Wodny Częstochowa, Nadzór Wodny Kłobuck, Nadzór Wodny Pajęczno, Nadzór Wodny Zawiercie
Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia z podaniem ich lokalizacji określa opis przedmiotu zamówienia.
4.7 Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 207 124,62 zł,  z podziałem na części brutto:
-dla części nr 1     57 943,33 zł
-dla części nr 2     149 181,29 zł

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
dla części 1:
- co najmniej 1 usługę polegającą na usuwaniu drzew lub/i przetamowań o wartości na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100
dla części 2:
- co najmniej 1 usługę polegającą na usuwaniu drzew lub/i przetamowań o wartości na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100)
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem.

 

Warunki realizacji umowy

1.  Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
4. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.