Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont pomieszczenia socjalnego i sanitarnego na przepompowni Opoka-Borów

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.(15) 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2811.26.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.12.2021 10:00
 • Termin złożenia oferty
  18.01.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot i zakres robót remontowych:

Roboty rozbiórkowe polegające na:

- demontażu i utylizacji istniejących przyborów sanitarnych w pomieszczeniu łazienki,

- demontażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjne w pomieszczeniu łazienki i przyziemia,

- rozebraniu okładziny ściennej i podłogowej w pomieszczeniu łazienki,

- Wywiezieniu i utylizacji gruzu i odpadów budowlanych

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne polegające na:

- montażu automatycznej stacji uzdatniania wody studziennej w pomieszczeniu przyziemia

- przeróbce i wykonaniu nowych odcinków instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach przyziemia, łazienki i socjalnym, wraz podejściami do urządzeń sanitarnych, izolacją cieplną odcinków instalacji wodociągowej w pomieszczeniu przyziemia i wymaganymi próbami

- montażu urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej

- montażu przyborów sanitarnych w pomieszczeniu łazienki

- montażu wolnostojącego modułu kuchennego ze zlewozmywakiem nakładanym ze stali szlachetnej, 2 polami grzejnymi oraz szafką

Roboty renowacyjne i remontowe polegające na:

- wykonaniu okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych w pomieszczeniu łazienki

- malowaniu z wcześniejszym przygotowaniem podłoża pomieszczeń łazienki, korytarza i pokoju socjalnego

- oprawieniu wewnętrznych parapetów okiennych

- ociepleniu samoprzylepną matą lamelową drzwi pomiędzy korytarzem i halą pomp, pokojem socjalnym i pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej oraz zewnętrznych drzwi przyziemia

- zamurowaniu jednego przejścia pomiędzy pomieszczeniem przyziemia i dolnym poziomem hali pomp oraz zamontowaniu drzwi w drugim przejściu

- montażu paneli grzewczych w pomieszczeniu łazienki i w pomieszczeniu przyziemia

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na pracach ogólnobudowlanych związanych z remontem lub renowacją budynków.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

- Prace remontowe winny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy: roboty instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, robót malarskich

Branże CPV

 • 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
 • 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry