Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11007,Remont-budowli-pietrzacej-sluzy-walowej-w-celu-zwiekszenia-zdolnosci-retencyjnej.html
26.02.2024, 22:50

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont budowli piętrzącej (śluzy wałowej) w celu zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni Raczej Strugi

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.80.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.12.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  14.01.2022 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  14.01.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont budowli piętrzącej (śluzy wałowej) w celu zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni Raczej Strugi”

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na remoncie budowli piętrzącej (śluzy wałowej) na terenie NW Kostrzyn nad Odrą w poniższym zakresie:

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze  polegające na wykoszeniu skarp, czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych poziomych niemalowanych, odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach, rozebranie ścian przyczółków z cegieł pełnych na zaprawie cementowej, rozebranie płyty dennej żelbetowej, rozebranie progu betonowego, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, rozebranie konstrukcji kładki z elementów stalowych, czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, mechaniczny demontaż wrót drewnianych śluzy wałowej, rozebranie podpory górnej wrót drewnianych.

Roboty ziemne – wykopy prze odkrywanie istniejących fundamentów, ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych, zagęszczanie mechaniczne.

Roboty technologiczne na placu budowy – odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego, formowanie nasypów, zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu niespoistego, układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych, wyrównanie przestrzeni pomiędzy płytami tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym, wbijanie i wyciąganie ścianek szczelnych stalowych GU16N, grodze ziemne
o wysokości do 1,5 m, oraz do wysokości 2 m z worków z piaskiem na krawędziach grodzy stalowej
z rozbiórką, uszczelnianie czaszy i skarp grodzy folią z PE, grodza wlotowa – wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych, odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego – pompowanie wody z wykopu.

Roboty inżynieryjno – budowlane polegające na ręcznej  reprofilacji powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową, montaż kotew, montaż prefabrykatów zbrojarskich w ścianach i na koronie przyczółków oraz na płytę denną, ściany oporowe żelbetowe z betonu hydrotechnicznego, obudowa wnęki konstrukcją stalową z ceownika, korona przyczółka żelbetowa z betonu kl. C25/30, wykonanie nowych wrót drewnianych w oparciu o istniejącą konstrukcję wraz z regeneracją i pokryciem antykorozyjnym okuć stalowych skrzydeł wrót śluzy wałowej, montaż wrót, wbudowanie belki górnej poprzecznej drewnianej, montaż kładki roboczej po regeneracji, ułożenie chodnika z krat pomostowych WEMA, poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem po regeneracji, schody żelbetowe, płyta podestowa i kotwiąca, próg betonowy, łaty wodowskazowe na ścianach budowli, repery stalowe, wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych oczyszczonych – dwukrotne gruntowanie i malowanie powierzchni betonowych poziomych
i pionowych konstrukcji betonowej śluzy wałowej, wbijanie młotem pneumatycznym palisady ze słupków WPC, ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, umacnianie skarp włókniną syntetyczną, wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego łamanego.

PARAMETRY ILOŚCIOWE I LOKALIZACJA:

Remont śluzy na Dopływie z Polderu z Ługów Górzyckich (Kanał A Ługi Górzyckie) w km 0+220, działka nr 8/15, obręb ewidencyjny Górzyca, gmina Gorzyca, powiat słubicki, województwo lubuskie.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia - określają załączniki:

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 3 do SWZ – Dokumentacja robót budowlanych (Przedmiar robót, Mapa lokalizacyjna śluzy, STWiOR).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji lub naprawie budowli hydrotechnicznej (hydrotechnicznych) i/lub budowli piętrzącej (piętrzących), z wyłączeniem: zapór ziemnych, wałów przeciwpowodziowych, kanałów w rozumieniu par. 3 pkt. 1  Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579), w tym jedna robota o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto.
 2. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że   dysponuje: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową  i robotami w specjalności inżynieryjnej – hydrotechnicznej nadane z mocy art.13 ust. 1, art. 14 ust. l pkt.3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia  22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646), skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Szczegóły w SWZ.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Szczegóły w SWZ.

Informacje dodatkowe

Szczegóły zamówienia w SWZ.

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45113000-2 - Roboty na placu budowy
 • 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 29.12.2021 12:09:37
 • Adam Talaga

 • Uwaga: Zgodnie z pismem zamawiającego: Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert przetargowych.
 • 29.12.2021 12:13:04
 • Adam Talaga

 • Uwaga: Zgodnie z pismem zamawiającego: Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert przetargowych.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.