Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont budynku gospodarczo-garażowego Nadzoru Wodnego Dynów, ul. Jaklów 1

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.3.2811.33.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.12.2021 14:00
 • Termin złożenia oferty
  12.01.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku gospodarczo-garażowego Nadzoru Wodnego Dynów przy ul. Jaklów 1 na dz. nr 5772 obr. 0001.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania przedstawia dokumentacja techniczna- Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na pracach ogólnobudowlanych związanych z remontem lub renowacją budynków w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy prace te zostały wykonane należycie.

          Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 3 do Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
 • 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 • 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry