Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie jazów na terenie ZZ Stalowa Wola

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.1.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.01.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  27.01.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.01.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie jazów na terenie ZZ Stalowa Wola” w podziale na 3 części:
Cześć 1. Utrzymanie jazu na rzece Łęg w km 21+660 w m. Krawce gm. Grębów
Cześć 2. Całoroczne utrzymanie jazu na rzece Sanna w km 31+489 w m. Zaklików gm. Zaklików pow. Stalowa Wola
Cześć 3. Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik Nr 3 do SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na utrzymaniu budowli hydrotechnicznych.
Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorami umów -załącznik nr 2 do SWZ

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry