Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont pomieszczenia socjalnego i sanitarnego na przepompowni Opoka-Borów

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.(15) 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2811.27.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.01.2022 11:00
 • Termin złożenia oferty
  11.02.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Prace związane z remontem pomieszczenia socjalnego i sanitarnego na przepompowni Opoka-Borów, polegające między innymi na:

- Remoncie instalacji wod-kan.,

- Wymianie urządzeń pomieszczenia sanitarnego i socjalnego oraz jego doposażenie w brakującą armaturę i urządzenia,

- Remoncie pomieszczeń poprzez malowanie ścian wewnętrznych oraz ułożenie płytek.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na pracach ogólnobudowlanych związanych z remontem lub renowacją budynków.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Branże CPV

 • 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
 • 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.02.2022 10:50:39
 • Rafał Łagowski

 • Jakie środki finanasowe zamierza przeznaczyć zamawiający na powyższe zadanie? (netto)
  Zamawiający przeznacza na wykonanie zadania kwotę netto: 16 260,16 zł

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry