Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11342,Modernizacja-lewostronnego-obwalowania-rzeki-Warty-Modlica-Bialobrzeg-od-km-0000.html
25.07.2024, 02:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gmina Pyzdry

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567706
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.04.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  18.02.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  22.03.2022 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  22.03.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest odbudowa (przebudowa) istniejącego odcinka lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty na długości L = 1 815 m  (km wału 5+470 ÷ 7+285) wraz z przepustem wałowym
w km 5+490 oraz z przejazdem wałowym w km 6+445 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica - Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie. Przejazd wałowy projektuje się odbudować, a nawierzchnię umocnić na całej długości trylinką betonową. Początek planowanej odbudowy zlokalizowano w km 5+470 wału, w miejscowości Walga, koniec natomiast w km 7+285 również w miejscowości Walga. Inwestycja realizowana będzie w drodze ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

      Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów leżących po stronie zawala przed wodami wielkimi rzeki Warty, poprzez odbudowę istniejącego obwałowania  przeciwpowodziowego do parametrów technicznych odpowiadającym obecnie obowiązującym przepisom. Przedmiotowy wał lewostronny
rz. Warty po zrealizowaniu przedsięwzięcia zaliczać się będzie do III klasy ważności budowli hydrotechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579]. Obszar chroniony lewym wałem rz. Warty wynosi F = 9,12 km2.

Przedsięwzięcie obejmuje część robót przygotowawczych wału oraz odbudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego do projektowanych parametrów wraz z jego uszczelnieniem i umocnieniem korpusu i podłoża wału.

Zakres inwestycji  - km 5+470 – 7+285 obejmuje:

 1. Ścinanie i karczowanie drzew przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych
  z odbudową,

 2. Zdjęcie warstwy humusu w pasie objętym zakresem inwestycji wraz ze złożeniem w wyznaczonym miejscu,

 3. Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych,

 4. Zagęszczenia korony wału,

 5. Wbicie ścianki szczelnej stalowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek szczelnych winylowych o następujących parametrach:

 • Szerokość przekroju                                                                 - 606 mm;

 • Wysokość przekroju                                                                - 180 mm;

 • Grubość ścianki                                                                         - 6,4mm;

 • Moment bezwładności                                                            - 5514 cm4/m;

 • Dopuszczalny moment                                                            - 13,5 kNm/m;

 • Gęstość                                                                                      - 1400-1480 kg/m3;

 • Udarność wg. Charpy’ego                                                       - ≥30 kJ/m2;

 • Twardość Shore’a                                                                     - ≥75 Shore`a D;

 • Temperatura mięknienia wg. Vicata                                    - ≥77 °C;

 • Wytrzymałość na rozciąganie                                                                - ≥44 MPa;

 • Moduł sprężystości przy rozciąganiu                                    - ≥2600 MPa;

 • Moduł sprężystości przy zginaniu                                         - ≥2600 MPa;

 • Wytrzymałość na zginanie                                                      - ≥65 MPa.

Zamawiający nie dopuszcza innych wariantów uszczelniania wałów.

 1. Wykonanie oczepu żelbetowego ścianki szczelnej,

 2. Wypełnienie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych,

 3. Ułożenie maty bentonitowej,

 4. Mechaniczne profilowanie skarp,

 5. Odbudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego do projektowanych parametrów wraz z jego uszczelnieniem i umocnieniem korpusu i podłoża wału. Parametry wału po odbudowie:

 • długość całkowita                       – 1 815 m

 • rzędne korony                             – 75,60 – 76,20 m n.p.m.

 • szerokość korony                        – min. 3,0 m

 • nachylenie skarp

  • odwodna                      – 1: 2 – 1- 2,5

  • odpowietrzna              – 1: 2

 1. Odbudowę przejazdu wałowego, służącego rolnikom do dojazdu do gruntów rolnych zlokalizowanych
  w międzywału,

 2. Przebudowę przepustu wałowego w km 5+490

 3. Naprawa lokalnych dróg wykorzystywanych w trakcie budowy,

 4. Nadzór przyrodniczy i ornitologiczny.

 5. Odszkodowania dla właścicieli gruntów za szkody spowodowane przez Wykonawcę wynikłe przy realizacji robót na terenie budowy.

 6. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych zweryfikować uzgodnienia branżowe.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

-  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)

-  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli: 

1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu i/lub przebudowie i/lub budowie wałów przeciwpowodziowych i/lub budowli hydrotechnicznych piętrzących, na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł

2)Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem roboty hydrotechniczne dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu tymi robotami, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

  1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

   1.    Zamawiający może udzielić zamówień, o których mowa w pkt powyżej, polegających na powtórzeniu podobnych robót, co jest zgodne z jego przedmiotem do kwoty (zł brutto): 5 000 000,00

   2.    Czynności wykonywane dla poszczególnych części w ramach zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7:

modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty poprzez jego uszczelnienie i umocnienie korpusu i podłoża wału. Przewidziane roboty to roboty przygotowawcze polegające na wykoszeniu porostów, wycince drzew, następnie roboty polegające na uszczelnieniu wału za pomocą ścianki szczelnej, formowanie i zagęszczenie wału, plantowanie terenu, skarp i korony wału, humusowanie oraz przebudowa przejazdu wałowego.

 

 

Branże CPV

 • 45246200-5 - Budowa wałów rzecznych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.06.2024 10:50:54
 • Mariusz Jankowski

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.