Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz zbiornika Maziarnia na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.2.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  16.02.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  14.03.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.03.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz zbiornika Maziarnia na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, w podziale na 18 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ – Dokumentacja techniczna, składająca się z Opisów technicznych, przedmiarów robót i usług, Specyfikacji technicznej wykonania i odbiorów robót budowlanych, map poglądowych dla każdej z poszczególnych części.

Zamówienie składa się z następujących części:

 1. Część 1: „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Wirowa L-0+000 -5+256, P-0+000-3+836 oraz L+P wał rz. Parchówka L-0+000-0+250, P-0+000-0+251, gm. Cieszanów, Stary Dzików, pow. lubaczowski”
 2. Część 2: „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Łęg L-5+000-21+076, P-5+200-19+454 oraz prawy wał rz. Osa w km 0+000-1+291 gm. Gorzyce, Zaleszany, Grębów; pow. tarnobrzeski”
 3. Część 3: „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Kanał P: L-0+ 000 -3+188, P-0+000-3+183 oraz utrzymanie rz. Kanał P w km 0+000-3+233 gm. Tarnobrzeg, Grębów, pow. tarnobrzeski”
 4. Część 4: „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – koszenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+397, 9+756-14+041, 14+186-15+751, 15+801-25+512, 25+955-29+874 i 29+910-31+684 w gm. Radomyśl nad Sanem i Pysznica”
 5. Część 5: „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – koszenie lewego wału rzeki San w km 4+445-26+505 w gm. Zaleszany i Stalowa Wola”
 6. Część 6: „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – koszenie wału wstecznego lewego rzeki Sanny w km 0+000-8+835 oraz prawego wału Doliny Janiszowskiej w km 13+300-15+160 w m. Opoka gm. Annopol”
 7. Część 7: „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – koszenie wałów rzeki Jodłówka prawy w km 0+000-3+793 i lewy w km 0+000-2+588 w m. Żabno  gm. Radomyśl nad Sanem”
 8. Część 8: „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – lewy wał rz. Trześniówka w km 12+448-32+695, 0+000-4+790, wraz dopływami: L+P wał rz. Mokrzyszówka, Kaczówka, Łuczka w gm. Stale, Grębów, Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski; gm. Padew Narodowa, pow. mielecki”
 9. Część 9: „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – prawy wał rz. Trześniówka w km 12+942-32+785, 0+000-4+682 wraz z dopływami: L+P wał rz. Żupawka, Dąbrówka, Przyrwa, Koniecpólka, Korzeń, Smarkata gm. Grębów, Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski; gm. Padew Narodowa, pow. mielecki”
 10. Część 10: „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Trześniówka L-0+000-12+448, P-0+000-12+942 gm. Gorzyce, Tarnobrzeg, pow. tarnobrzeski, pow. sandomierski”
 11. Część 11: „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Doprowadzalnik Łęg-Klewiec L-0+000-7+650, P-0+000-7+644 gm. Grębów, pow. tarnobrzeski”
 12. Część 12: „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Żupawka - Dąbrówka L-0+000-5+761, P-0+000-4+861 gm. Grębów, Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski”
 13. Część 13: „Utrzymanie wałów Suchy Zbiornik w km 0+000-5+688 gm. Grębów, pow. tarnobrzeski”
 14. Część 14: „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Babulówka L-0+000-8+667, P-0+000-8+534, L+P wał p. Dymitrowsko-Młodochowski L-0+000- 0+865, P-0+000-0+502 gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski; gm. Padew Narodowa pow. mielecki”
 15. Część 15: „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Babulówka L-8+667-19+229, P-8+534-19+150 oraz L+P wał cofkowy p. Rów w km L-0+000-2+608, P-0+000-1+547 gm. Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, pow. mielecki”
 16. Część 16: „Zbiornik ,,Maziarnia” w Wilczej Woli gm. Dzikowiec i Raniżów, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie”
 17. Część 17: „Utrzymanie zbiornika retencyjnego „Rzeczyca Długa” w m. Rzeczyca Długa gm. Radomyśl nad Sanem”
 18. Część 18: „Utrzymanie zbiorników na terenie Nadzoru Wodnego w Leżajsku”

  Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 10 częśc

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

Dla wszystkich części zamówienia:

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności
w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych (w tym wałów przeciwpowodziowych lub zbiorników wodnych).

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi  zostały wykonane należycie

- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 6 i 7 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodne ze Wzorami umów - Załącznik nr 2 do SWZ

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium:

Część 2: w kwocie 3700,00 PLN ( słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

Część 4: w kwocie 3900,00 PLN ( słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)

Część 5: w kwocie 2800,00 PLN ( słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100)

Część 8: w kwocie 2700,00 PLN ( słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100)

Część 9: w kwocie 2400,00 PLN ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)

Część 10: w kwocie 4500,00 PLN ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

Część 14: w kwocie 1800,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)

Część 15: w kwocie 1500,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Część 16: w kwocie 2700,00 PLN ( słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100)

Część 18: w kwocie 1500,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 10.03.2022 11:21:01
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo, PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostały zmiany treści SWZ dotyczące zmiany FORMULARZA OFERTY i Wzoru umowy cz. 1-17

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry