Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Kole

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.12.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.03.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  15.04.2022 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  15.04.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie bieżącej konserwacji wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Kole -

wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych w celu utrzymania i poprawy ich sprawności technicznej.

Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

 • część 1  - Obiekt nr 1 NW Turek  -  wały przeciwpowodziowe rzeki Warty oraz wały cofkowe Kanału Nowy Topiec - 38,705 km 
 • część 2  - Obiekt nr 2 NW Koło   -  wały przeciwpowodziowe rzeki Warty , wały cofkowe  rz. Rgilewki  oraz prawostronny wał cofkowy rzeki Ner  - 50,886 km 
 • część 3  - Obiekt nr 3 NW Konin  -  wały przeciwpowodziowe rzeki Warty , wały cofkowe Czarnej Strugi Defet, Strugi Grabienickiej, Strugi Zarzewskiej , prawobrzeżny wał rzeki  Powy,   wał Kanału  Powa Topiec ,wał   Kanału Grójeckiego    -    88,011   km    
 • część 4 -  Obiekt nr 4 NW Września - wały przeciwpowodziowe rzeki Warty oraz  wał cofkowy rzeki Warty i Lutynii – 27,639 km    
 • część 5 - Obiekt nr 5 NW Środa Wlkp. Wały wsteczne rz. Moskawy i kanału Miłosławskiego  13,740 km. 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów) – zgodnie z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) części 1  -  5 zamówienia, z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia -dla każdej części
 • Przedmiary, mapki -dla każdej części.

Zgodnie z treścią SWZ - część od 1 do 5 zamówienia .

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku (usług) świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych dla:

części nr 1 – o łącznej długości min. 25,0 km w jednym roku,

części nr 2 – o łącznej długości min. 40,0 km w jednym roku.

części nr 3 – o długości min. 50,0 km w jednym roku.

części nr 4 – o długości min. 20,0 km w jednym roku.

części nr 5 – o długości min. 10,0 km w jednym roku.

 

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących konserwacji wałów przeciwpowodziowych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 2 i części 3 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych o długości min. 50,0 km.

 

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Zgodnie z treścią SWZ.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla części zamówienia – jeżeli dotyczy) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.
 4. Szczegóły w SWZ.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry