Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Kole

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.12.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.03.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  15.04.2022 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  15.04.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie bieżącej konserwacji wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Kole -

wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych w celu utrzymania i poprawy ich sprawności technicznej.

Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

 • część 1  - Obiekt nr 1 NW Turek  -  wały przeciwpowodziowe rzeki Warty oraz wały cofkowe Kanału Nowy Topiec - 38,705 km 
 • część 2  - Obiekt nr 2 NW Koło   -  wały przeciwpowodziowe rzeki Warty , wały cofkowe  rz. Rgilewki  oraz prawostronny wał cofkowy rzeki Ner  - 50,886 km 
 • część 3  - Obiekt nr 3 NW Konin  -  wały przeciwpowodziowe rzeki Warty , wały cofkowe Czarnej Strugi Defet, Strugi Grabienickiej, Strugi Zarzewskiej , prawobrzeżny wał rzeki  Powy,   wał Kanału  Powa Topiec ,wał   Kanału Grójeckiego    -    88,011   km    
 • część 4 -  Obiekt nr 4 NW Września - wały przeciwpowodziowe rzeki Warty oraz  wał cofkowy rzeki Warty i Lutynii – 27,639 km    
 • część 5 - Obiekt nr 5 NW Środa Wlkp. Wały wsteczne rz. Moskawy i kanału Miłosławskiego  13,740 km. 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów) – zgodnie z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) części 1  -  5 zamówienia, z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia -dla każdej części
 • Przedmiary, mapki -dla każdej części.

Zgodnie z treścią SWZ - część od 1 do 5 zamówienia .

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku (usług) świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych dla:

części nr 1 – o łącznej długości min. 25,0 km w jednym roku,

części nr 2 – o łącznej długości min. 40,0 km w jednym roku.

części nr 3 – o długości min. 50,0 km w jednym roku.

części nr 4 – o długości min. 20,0 km w jednym roku.

części nr 5 – o długości min. 10,0 km w jednym roku.

 

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących konserwacji wałów przeciwpowodziowych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 2 i części 3 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych o długości min. 50,0 km.

 

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Zgodnie z treścią SWZ.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla części zamówienia – jeżeli dotyczy) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.
 4. Szczegóły w SWZ.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry