Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Raport oceny oddziaływania na środowisko rz. Chartówka - ogłoszenie II

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Radomiu

Zarząd Zlewni w Radomiu

Parkowa 2A
26-600 Radom
tel.48 36 261 38 w. 141, 142
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2811.42.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.03.2022 14:00
 • Termin złożenia oferty
  11.03.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie roportu oddziaływania na środowisko dla robót utrzymaniowych w korycie rz. Chartowa zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Rozdział 2 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551, 1718.) oraz wymaganiami określonymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WSTR.670.23.2021.MK z dnia 6 lipca 2021 r.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

zarejestrowana działalnośc gospodarcza

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca powinien spełniać warunki określone w art. 74 a ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko. Na potwierdzenie tych wymagań Wykonawca składa podpisane oświadczenie o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. F oraz art. 66 ust. 1 pkt 19a.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z ałączonym projektem umowy.

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

Branże CPV

 • 71313400-9 - Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry