Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2022 – obiekty nadzorów wodnych – ZZ w Poznaniu

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.13.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.03.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  29.04.2022 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  29.04.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2022 – obiekty nadzorów wodnych – ZZ w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymaniu) cieków naturalnych                  i urządzeń wodnych w celu utrzymania i zachowania ich sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

Zamówienie zostało podzielone na 15 części:

 • Część 1 – NW Oborniki I:
 • Zadanie 1 – Kanał Orłowski
 • Zadanie 2 – Rzeka Flinta
 • Część 2 – NW Oborniki II:
 • Zadanie 1 – Kanał Zaganka
 • Zadanie 2 – Kanał Wyszynki-Grabówko
 • Część 3 – NW Szamotuły I:
 • Zadanie 1 – Kanał Lubosiński
 • Zadanie 2 – Rzeka Ostroroga
 • Część 4 – NW Szamotuły II:
 • Zadanie 1 – Kanał Przybrodzki
 • Zadanie 2 – Kanał Swadzimski
 • Zadanie 3 – Kanał Otorowski
 • Część 5 – NW Poznań I:
 • Zadanie 1 – Rzeka Cybina
 • Zadanie 2 – Cybiński Kanał Ulgi
 • Zadanie 3 – Zbiornik Kowalskie
 • Zadanie 4 – Wirynka
 • Część 6 – NW Poznań II:
 • Zadanie 1 – Głuszynka
 • Zadanie 2 – Kopla I
 • Zadanie 3 – Kopla II
 • Część 7 – NW Wągrowiec:
 • Zadanie 1 – Kanał Łekiński
 • Zadanie 2 – Struga Gołaniecka
 • Zadanie 3 – Kanał Wapno-Laskownica
 • Zadanie 4 – Rzeka Nielba
 • Część 8 – NW Gniezno I:
 • Zadanie 1 – Mała Wełna
 • Część 9 – NW Gniezno II:
 • Zadanie 1 – Struga Ryszewska I
 • Zadanie 2 – Struga Ryszewska II
 • Zadanie 3 – Kanał Kołdrąb
 • Zadanie 4 – Struga Gnieźnieńska
 • Część 10 – NW Kościan I:
 • Zadanie 1 – Rzeka Mogilnica
 • Część 11 – NW Kościan II:
 • Zadanie 1 – Kanał Wonieski
 • Zadanie 2 – Samica-Osieczna
 • Zadanie 3 – Zadory-Sepienko
 • Zadanie 4 – Rowy SW-1, SW-2, SW-3
 • Część 12 – NW Gostyń I:
 • Zadanie 1 – Obra
 • Zadanie 2 – Zbiornik retencyjny Jeżewo
 • Zadanie 3 – Zbiornik retencyjny Jaraczewo
 • Część 13 – NW Gostyń II:
 • Zadanie 1 – Stara Kania
 • Zadanie 2 – Kościański Kanał Obry
 • Zadanie 3 – Rów Ostrowski
 • Część 14 – NW Śrem I:
 • Zadanie 1 – Kanał Radzewicki
 • Zadanie 2 – Kanał Roguski
 • Zadanie 3 – Kanał Książ
 • Zadanie 4 – Kanał Hermaniec
 • Część 15 – NW Śrem II:
 • Zadanie 1 – Kanał Tesiny-Orkowo
 • Zadanie 2 – Kanał Szymanowo-Grzybno
 • Zadanie 3 – Kanał Grzymisławski
 • Zadanie 4 – Kanał "B"
 • Zadanie 5 – Rów "A"
 • Zadanie 6 – Kanał Ulgi

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (z podziałem na zadania), z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Dokumentacja wykonawcza i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót utrzymaniowych,
 • Wytyczne wykonania i odbioru prac utrzymaniowych,
 • Przedmiary,
 • Mapy.

Szczegóły w SWZ i załącznikach.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku (usług) świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych dla:

części nr 1 – o łącznej długości min. 10,0 km w jednym roku,

części nr 2 – o łącznej długości min. 11,0 km w jednym roku,

części nr 3 –o łącznej długości min. 11,0 km w jednym roku,

części nr 4 – o łącznej długości min. 11,0 km w jednym roku,

części nr 5 – o łącznej długości min. 5,0 km w jednym roku,

części nr 6 –o łącznej długości min. 17,0 km w jednym roku,

części nr 7 – o łącznej długości min. 23,0 km w jednym roku,

części nr 8 – o łącznej długości min. 12,0 km w jednym roku,

części nr 9 –o łącznej długości min. 13,0 km w jednym roku,

części nr 10 – o łącznej długości min. 8,0 km w jednym roku,

części nr 11 – o łącznej długości min. 9,0 km w jednym roku,

części nr 12 –o łącznej długości min. 12,0 km w jednym roku,

części nr 13 – o łącznej długości min. 13,0 km w jednym roku,

części nr 14 – o łącznej długości min. 27,0 km w jednym roku,

części nr 15 –o łącznej długości min. 30,0 km w jednym roku.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych, warunek zostanie uznany  za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 4 i części 5 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych o długości min. 11,0 km.

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

 

Szczegóły w treści SWZ.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla części zamówienia – jeżeli dotyczy) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Wadium należy wnieść w wysokości zgodnie z postanowieniami SWZ - w zależnośći od danej częsci zamówienia.

Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SWZ - w zalezności od danej częsci zamówienia.

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry