Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11654,Utrzymanie-ciekow-naturalnych-i-urzadzen-wodnych-w-2022-obiekty-nadzorow-wodnych.html
2024-02-21, 06:09

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2022 – obiekty nadzorów wodnych – ZZ w Poznaniu

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.13.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.03.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  29.04.2022 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  29.04.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2022 – obiekty nadzorów wodnych – ZZ w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymaniu) cieków naturalnych                  i urządzeń wodnych w celu utrzymania i zachowania ich sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

Zamówienie zostało podzielone na 15 części:

 • Część 1 – NW Oborniki I:
 • Zadanie 1 – Kanał Orłowski
 • Zadanie 2 – Rzeka Flinta
 • Część 2 – NW Oborniki II:
 • Zadanie 1 – Kanał Zaganka
 • Zadanie 2 – Kanał Wyszynki-Grabówko
 • Część 3 – NW Szamotuły I:
 • Zadanie 1 – Kanał Lubosiński
 • Zadanie 2 – Rzeka Ostroroga
 • Część 4 – NW Szamotuły II:
 • Zadanie 1 – Kanał Przybrodzki
 • Zadanie 2 – Kanał Swadzimski
 • Zadanie 3 – Kanał Otorowski
 • Część 5 – NW Poznań I:
 • Zadanie 1 – Rzeka Cybina
 • Zadanie 2 – Cybiński Kanał Ulgi
 • Zadanie 3 – Zbiornik Kowalskie
 • Zadanie 4 – Wirynka
 • Część 6 – NW Poznań II:
 • Zadanie 1 – Głuszynka
 • Zadanie 2 – Kopla I
 • Zadanie 3 – Kopla II
 • Część 7 – NW Wągrowiec:
 • Zadanie 1 – Kanał Łekiński
 • Zadanie 2 – Struga Gołaniecka
 • Zadanie 3 – Kanał Wapno-Laskownica
 • Zadanie 4 – Rzeka Nielba
 • Część 8 – NW Gniezno I:
 • Zadanie 1 – Mała Wełna
 • Część 9 – NW Gniezno II:
 • Zadanie 1 – Struga Ryszewska I
 • Zadanie 2 – Struga Ryszewska II
 • Zadanie 3 – Kanał Kołdrąb
 • Zadanie 4 – Struga Gnieźnieńska
 • Część 10 – NW Kościan I:
 • Zadanie 1 – Rzeka Mogilnica
 • Część 11 – NW Kościan II:
 • Zadanie 1 – Kanał Wonieski
 • Zadanie 2 – Samica-Osieczna
 • Zadanie 3 – Zadory-Sepienko
 • Zadanie 4 – Rowy SW-1, SW-2, SW-3
 • Część 12 – NW Gostyń I:
 • Zadanie 1 – Obra
 • Zadanie 2 – Zbiornik retencyjny Jeżewo
 • Zadanie 3 – Zbiornik retencyjny Jaraczewo
 • Część 13 – NW Gostyń II:
 • Zadanie 1 – Stara Kania
 • Zadanie 2 – Kościański Kanał Obry
 • Zadanie 3 – Rów Ostrowski
 • Część 14 – NW Śrem I:
 • Zadanie 1 – Kanał Radzewicki
 • Zadanie 2 – Kanał Roguski
 • Zadanie 3 – Kanał Książ
 • Zadanie 4 – Kanał Hermaniec
 • Część 15 – NW Śrem II:
 • Zadanie 1 – Kanał Tesiny-Orkowo
 • Zadanie 2 – Kanał Szymanowo-Grzybno
 • Zadanie 3 – Kanał Grzymisławski
 • Zadanie 4 – Kanał "B"
 • Zadanie 5 – Rów "A"
 • Zadanie 6 – Kanał Ulgi

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (z podziałem na zadania), z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Dokumentacja wykonawcza i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót utrzymaniowych,
 • Wytyczne wykonania i odbioru prac utrzymaniowych,
 • Przedmiary,
 • Mapy.

Szczegóły w SWZ i załącznikach.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku (usług) świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych dla:

części nr 1 – o łącznej długości min. 10,0 km w jednym roku,

części nr 2 – o łącznej długości min. 11,0 km w jednym roku,

części nr 3 –o łącznej długości min. 11,0 km w jednym roku,

części nr 4 – o łącznej długości min. 11,0 km w jednym roku,

części nr 5 – o łącznej długości min. 5,0 km w jednym roku,

części nr 6 –o łącznej długości min. 17,0 km w jednym roku,

części nr 7 – o łącznej długości min. 23,0 km w jednym roku,

części nr 8 – o łącznej długości min. 12,0 km w jednym roku,

części nr 9 –o łącznej długości min. 13,0 km w jednym roku,

części nr 10 – o łącznej długości min. 8,0 km w jednym roku,

części nr 11 – o łącznej długości min. 9,0 km w jednym roku,

części nr 12 –o łącznej długości min. 12,0 km w jednym roku,

części nr 13 – o łącznej długości min. 13,0 km w jednym roku,

części nr 14 – o łącznej długości min. 27,0 km w jednym roku,

części nr 15 –o łącznej długości min. 30,0 km w jednym roku.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych, warunek zostanie uznany  za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 4 i części 5 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych o długości min. 11,0 km.

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

 

Szczegóły w treści SWZ.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla części zamówienia – jeżeli dotyczy) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Wadium należy wnieść w wysokości zgodnie z postanowieniami SWZ - w zależnośći od danej częsci zamówienia.

Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SWZ - w zalezności od danej częsci zamówienia.

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.