Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2022 roku – Zarząd Zlewni Kalisz”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 05
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.19.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  01.04.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  11.05.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.05.2022 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Prosny w województwie Wielkopolskim, Łódzkim oraz Opolskim , będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Kaliszu. Zamówienie zostało podzielone na 6 części:

− Część nr 1 – NW Jarocin,

− Część nr 2 – NW Kalisz,

− Część nr 3 – NW Kępno,

− Część nr 4 – NW Ostrów Wlkp.,

− Część nr 5 – NW Pleszew,

− Część nr 6 –NW Wieruszów  

Każda cześć zamówienia  dotyczy poszczególnych Nadzorów Wodnych PGW WP w ramach Zarządu Zlewni w Kaliszu.

4. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonywania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają:

a. wykazy budowli podlegających eksploatacji dla poszczególnych części od nr 1 do nr 6,

b. przedmiary robót dla poszczególnych części od nr 1 do nr 6,

c. zakresy obowiązków i odpowiedzialności:

• osoby odpowiedzialnej za budowle piętrzące,

• osoby odpowiedzialnej za wały przeciwpowodziowe,

• osoby odpowiedzialnej za pompownię,

• osoby odpowiedzialnej za zbiorniki wodne.

5. Szczegółowe wykazy budowli i nakłady dla poszczególnych części - Nadzorów Wodnych zamieszczone w niżej wymienionych plikach:

1) Część nr 1 - NW Jarocin - wykaz budowli

2) Część nr 2 - NW Kalisz - wykaz budowli

3) Część nr 3 - NW Kępno - wykaz budowli

4) Część nr 4 - NW Ostrów Wlkp.- wykaz budowli

5) Część nr 5 - NW Pleszew - wykaz budowli

6) Część nr 6 - NW Wieruszów  - wykaz budowli

7) Przedmiary robót.

8) Formularz do obliczeń.xlsx

Wypełnione przez Wykonawcę przedmiary robót (lub obliczone przy pomocy formularza do obliczenia ceny) stanowić będą kosztorysy ofertowe.

6. Zakresy obowiązków pracowników wykonujących usługi związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych (które będą stanowiły załączniki do umowy):

 Część nr 1 - NW Jarocin – zakres czynności na budowlach piętrzących, zbiorniku wodnym, wałach przeciwpowodziowych oraz pompowni

Część nr 2 - NW Kalisz – zakres czynności na budowlach piętrzących, zbiornikach wodnych, wałach przeciwpowodziowych

Część nr 3 - NW Kępno – zakres czynności na budowlach piętrzących, zbiornikach wodnych, wałach przeciwpowodziowych

Część nr 4 - NW Ostrów Wlkp. – zakres czynności na budowlach piętrzących

Część nr 5 - NW Pleszew – zakres czynności na budowlach piętrzących, zbiorniku wodnym

Część nr 6 - NW Wieruszów   – zakres czynności na budowlach piętrzących, wałach przeciwpowodziowych

 

7. Umowa w zakresie podstawowym będzie obowiązywała od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. W przypadku, gdy w dniu podpisania umowy, faktyczny możliwy termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia będzie późniejszy niż zakładany termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia określony powyżej, jako termin jej rozpoczęcia zostanie przyjęty dzień podpisania umowy.

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do powtórzenia zakresu zamówienia o wykonanie obowiązku bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie pierwszego lub drugiego kwartału roku 2023. Zamawiający będzie mógł skorzystać z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w sytuacji, gdy uzyska zgodę jednostki nadrzędnej na wykonanie obowiązku bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w okresie wskazanym powyżej.

 

 

 

 

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

                         Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. dla wszystkich części zamówienia: Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 3 usługami/robotami polegające na wykonaniu: bieżącej eksploatacji i utrzymaniu urządzeń wodnych, w tym co najmniej jedną usługą/robotą na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto dotyczącą bieżącej eksploatacji i/lub utrzymaniu urządzeń wodnych.

       (W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących bieżącej                  eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 3 usług lub robót w zakresie bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jednej usługi lub roboty o wymaganej wartości).

 1. dla części wszystkich części zamówienia: - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

 2. dla części nr 1 zamówienia (dla przepompowni Bartosz):

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dla prac specjalistycznych dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia – wymagane kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych: Świadectwo Kwalifikacyjne dla Gr. II w zakresie pomp i aparatury kontrolno-pomiarowej w zakresie eksploatacji oraz dozoru dla osoby nadzorującej.

 

 • (Zamawiający nie formułuje tego warunku w przedmiotowym zakresie dla części 2, 3, 4, 5, 6 zamówienia)

 

Warunki realizacji umowy

- określone wSWZ oraz w załączniku do SWZ  - wzór umowy;

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.05.2022 14:33:24
 • Krzysztof Matuszkiewicz

 • UWAGA
  Planowane jest przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert. Dokument zmieniający treść SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie zamieszczony na platformie w momencie opublikowania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 • 09.05.2022 08:31:07
 • Krzysztof Matuszkiewicz

 • UWAGA!!! Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry