Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.4.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.03.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  14.04.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.04.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I” w podziale na 5 części.

Cześć 1. Remont umocnienia na rzece Rakowa w km 11+900 - 13+470, 14+070 - 16+450, 17+165 - 18+200 w m. Kapronie, Zdzisławice, Kocudza II, Dzwola gm. Dzwola, oraz na rzece Biała w km 13+550 - 14+450 w m. Jonaki, Ruda gm. Janów Lubelski

Cześć 2. Remont umocnienia na rzece Sanna w km 49+050-57+750 na terenie gminy Modliborzyce

Cześć 3. Remont istniejących umocnień oraz roboty utrzymaniowe na potoku Dęba w km 0+000-9+328 w m. Alfredówka, Tarnowska Wola, Dęba, Nowa Dęba gm. Nowa Dęba

Cześć 4. Remont istniejących umocnień brzegowych na Doprowadzalniku Łęg-Klewiec w km 0+366 gm. Grębów, pow. Tarnobrzeski

Cześć 5. Remont istniejących umocnień na rzece Mokrzyszówka w km 8+755-9+604 i 10+705-11+238, w m. Chmielów gm. Nowa Dęba

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:
Dla części 1-3:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegających na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.
Dla części 4-5:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorami umów, stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 1: 15000,00 PLN ( słownie: piętnaście tysięcy złotych)
Część 2: 15000,00 PLN ( słownie: piętnaście tysięcy złotych)
Część 3: 6000,00 PLN ( słownie: sześć tysięcy złotych)
Część 4: 1000,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc złotych)
Część 5: 1500,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry