Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w ramach zadania pn. „Wykonanie IV części prac przedprojektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.45.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.06.2020 17:00
 • Termin składania ofert
  24.06.2020 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.06.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia


1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w ramach zadania pn. „Wykonanie IV części prac przedprojektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485
2.    Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w poniższych okresach fenologicznych:
-    pełne lato i późne lato (lipiec – sierpień)
-    wczesna jesień i jesień właściwa (wrzesień – październik)
-   późna jesień (listopad –  pierwsza połowa grudnia)

3.    Stan istniejący:
Zamawiający przygotowuje do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Młynówka w powiecie jasielskim na terenie miejscowości Trzcinica i Opacie, w gminie Jasło oraz na terenie miejscowości Bączal Dolny w gminie Skołyszyn. Inwestycję należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto czasza suchego zbiornika wraz z urządzeniem piętrzącym oraz infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000 „Łąki nad Młynówką” PLH180041.
Zamawiający w dniu 04.04.2019 r. przedłożył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Rzeszowie wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia. Dyrektor RDOŚ rozpatrując złożony wniosek w Postanowieniu z dnia 04.06.2019 r. (znak:WOOŚ.420.4.4.2019.GJ.18) nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko równocześnie ustalając zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w tym również ocenę oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000, wymaganą na podstawie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Pod koniec 2019r. wykonano w oparciu o Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 04.06.2019r. (znak:WOOŚ.420.4.4.2019.GJ.18). raport z prac kameralnych oraz inwentaryzacji drzew i krzewów planowanych do usunięcia z terenu każdego z
zaproponowanych wariantów przedsięwzięcia.
Materiały znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego:
•    I część prac przedprojektowych – prace geodezyjno–pomiarowe, dokumentacja geotechniczna obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne, wariantowanie lokalizacyjne i technologiczne;
•    II część prac przedprojektowych – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami;
•    III część prac przedprojektowych – raport z prac kameralnych i inwentaryzacja dendrologiczna.

4.    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a)    Opracowanie przyrodnicze winno być sporządzone jako opracowanie umożliwiające wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
b)    Opracowanie przyrodnicze należy sporządzić w 5 egz. w wersji papierowej oraz 5 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
c)    W skład opracowania przyrodniczego wchodzi:
1)    Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja przyrodnicza zostanie przeprowadzona zgodnie z metodyką przyjętą w nauce, wraz z opisem zastosowanej metodyki i wskazaniem dokładnych terminów (daty, godziny) oraz warunków pogodowych panujących podczas badań terenowych. Zakres inwentaryzacji obejmuje:
a)    badania terenowe, odbywające się w obrębie terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji oraz znajdującego się w przewidywanym zasięgu jej oddziaływania na środowisko przyrodnicze, wyznaczonym w oparciu o kryteria przyrodnicze, tj. te elementy przyrodnicze, które mogą zostać zmienione  lub utracone w wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia; badania terenowe obejmą:
-    wykonanie dokumentacji kartograficznej oraz fotograficznej obrazującej występowanie cennych elementów przyrody na badanym terenie,
-   w razie konieczności pozyskanie okazów roślin i grzybów lub schwytanie osobników zwierząt w celu ich oznaczenia (po uzyskaniu stosownych zezwoleń, jeżeli będą wymagane),
UWAGA:
Badania terenowe należy wykonać w okresie obejmującym co najmniej jeden sezon wegetacyjny. Minimalna liczba wizyt w terenie wynosi 10.
Badania terenowe odbędą się we wszystkich poniżej wymienionych okresach fenologicznych:
-    pełne lato i późne lato (lipiec-sierpień)
-    wczesna jesień i jesień właściwa (wrzesień – październik)
-    późna jesień (listopad –  pierwsza połowa grudnia)
Przed każdą wizytą w terenie należy o tym fakcie poinformować Zamawiającego.
b)    prace kameralne, obejmujące:
-    naniesienie na wyrysach z map ewidencyjnych w sposób czytelny danych zebranych i udokumentowanych w wyniku przeprowadzonych badań terenowych (lokalizacja siedlisk przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych, gatunków i ich siedlisk, ścieżek migracji itp.),
-    zestawienie danych prezentujących stan aktualny istniejących elementów środowiska przyrodniczego stwierdzonych w czasie  badań terenowych wraz ze wskazaniem szczegółowych danych takich jak liczebność populacji/powierzchnia stanowiska, stan ochrony i status gatunku itp.
2)    Identyfikacja potencjalnych zagrożeń
Należy zidentyfikować potencjalne zagrożenia wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz przeprowadzić analizę ich wpływu na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art. 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020, poz. 55 z. późn. zm.) w szczególności na siedliska przyrodnicze oraz gatunki grzybów, roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową, występujące na obszarze objętym przedsięwzięciem i w strefie jego możliwego oddziaływania.
3)    Opis działań minimalizujących
Działania minimalizujące wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze powinny być adekwatne do zagrożeń, o których mowa w punkcie 2.

4)    Podstawa opracowania (akty prawne, literatura fachowa, etc.)
5)    Załączniki graficzne (mapy, dokumentacja fotograficzna)
Ponadto należy:
•    Dokonać prac terenowych których podstawą będzie metodyka i harmonogram zawarty w Raporcie z prac kameralnych i inwentaryzacja dendrologiczna, sporządzone w ramach III-części prac przedprojektowych.
Prace terenowe będą obejmować: inwentaryzację przyrodniczą w sezonach: letnim, jesiennym oraz wczesno zimowym z podziałem na kolejne miesiące w danym roku kalendarzowym oraz na poszczególne grupy.
•    Zweryfikować wyznaczony bufor badań ze stanem rzeczywistym, zweryfikowanie zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia oraz dokonać waloryzacji przyrodniczej.
5.    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzują:
•    Karta informacyjna przedsięwzięcia „Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+700” (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 04.06.2019r. znak: WOOŚ.420.4.4.2019.GJ.18 ustalające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (załącznik nr 4 do SIWZ),
•    Raport z prac kameralnych i inwentaryzacja dendrologiczna, sporządzony w ramach III-części prac przedprojektowych (załącznik nr 5 do SIWZ).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowieniapubliczne/ oraz www.przetargi.wody.gov.pl

6.    Wymogi w zakresie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych
1.    Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)
 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

brak wymagań w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak wymagań w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej.

 1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej następujące  osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:
 1. Koordynator prac (1 osoba), który powinien:
 • ukończyć, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: biologia, ochrona środowiska lub leśnictwo,
 • potwierdzić autorstwo/współautorstwo w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, co najmniej 5 (pięciu) raportów o oddziaływaniu na środowisko, w oparciu o które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w zał. nr 6 do SIWZ:

 • nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć, dla których sporządzone zostały, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, raporty o oddziaływaniu na środowisko, w rozumieniu Ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w oparciu o które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, ,
 • zakresów opracowań ww. zamówień (tj. raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko),
 • inwestorów, dla których zostały wykonane ww. zamówienia,
 • informacji dot. wydania na podstawie ww. raportów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję).
 1. co najmniej 1 eksperta ds. oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie flory oraz co najmniej 1 eksperta ds. oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie fauny

Każdy z ww. ekspertów powinien:

 • ukończyć, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: biologia, ochrona środowiska lub leśnictwo,
 • potwierdzić uczestnictwo, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w części obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie odpowiednio flory/fauny), w oparciu o które uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

 

Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w zał. nr 6 do SIWZ:

 • nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć dla których sporządzone zostały, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, raporty o oddziaływaniu na środowisko, w rozumieniu Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w których ww. eksperci brali udział w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczej,
 • zakresów opracowań ww. zamówień (tj. raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko), w których ww. eksperci brali udział w wykonaniu tych zamówień w części obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie odpowiednio flory/fauny,
 • inwestorów, dla których zostały wykonane ww. zamówienia,
 • informacji dot. wydania na podstawie ww. raportów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję).
 1. Kwalifikacja na podstawie zał. nr 6 do oferty.

 

2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunek określony w ppkt. 2 powinien być spełniony przez wszystkie te podmioty łącznie.

Warunki realizacji umowy

zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/. 2. Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „oferta”, itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na Platformie pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-Wykonawcow.html 3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć je podczas składania oferty w Platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 4. Celem podpisania oferty należy pobrać plik klikając przycisk „XML” i zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać klikając na Platformie przycisk „Dodaj plik”. Podpisanie oraz złożenie oferty odbywa się po użyciu opcji „Podpisz ofertę”. Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na Platformie pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-Wykonawcow.html 5. Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców. 6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji „Wycofaj ofertę”. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie. 7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji „Modyfikuj ofertę”. Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie. 8. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi w formularzach oferty na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydująca będzie treść dokumentów stanowiących ofertę. 10. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 24.06.2020 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w siedzibie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: a) Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję on-line. Link do ww. transmisji zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na stronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej. b) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z postępowaniem przetargowym są: P. Łukasz Gacek – tel.: +48 17 853 74 45. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z zagadnieniami technicznymi jest: P. Wojciech Sławiński , tel. + 48 17 853 74 52

Branże CPV

 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry