Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Kalisz w 2022 roku”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567706
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.23.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.04.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  13.05.2022 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  13.05.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych w celu utrzymania i poprawy ich sprawności technicznej.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

 

− Część nr 1 – NW Jarocin, wały przeciwpowodziowe na łącznej długości 42,49 km (w tym rzeki Prosny 25,709 km i rzeki Lutynia 16,781 km);

− Część nr 2 – NW Kalisz, wały przeciwpowodziowe na łącznej długości 2,570 km i starorzecze rzeki Swędrni 0,9 km;

− Część nr 3 – NW Wieruszów, wały przeciwpowodziowe na łącznej długości 19,116 km.

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części z podaniem ich lokalizacji określają:

- Wzór umowy

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiary

- Mapy poglądowe.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót budowlanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych dla:

części nr 1 – o łącznej długości min. 25,0 km w jednym roku,

części nr 2 – o łącznej długości min. 2,5 km w jednym roku.

części nr 3 –o długości min. 10,0 km w jednym roku.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących konserwacji wałów przeciwpowodziowych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 2 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych o długości min. 25,0 km.

2) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla części zamówienia – jeżeli dotyczy) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

 1. Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej. W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 
 3. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie dla:

- część 1 – 10 000,00 zł

- część 2 –   1 000,00 zł

- część 3 –   3 000,00 zł

 

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry