Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330 – ETAP III, gm. Pyzdry powiat wrzesiński woj. Wielkopolskie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.18.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  19.04.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  10.06.2022 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  10.06.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330 – ETAP III, gm. Pyzdry powiat wrzesiński woj. Wielkopolskie

Ogólny opis:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest odbudowa (przebudowa) istniejącego odcinka prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Prosny na długości L = 6 430 m  (km wału 1+900 ÷ 8+330) wraz z przejazdami i zjazdami wałowymi (17 szt.) w ramach zadania inwestycyjnego pn,: Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica - Lisewo od km 0+000 do km 8+330 – ETAP III, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie. Wszystkie przejazdy i zjazdy wałowe projektuje się odbudować, a nawierzchnię umocnić na całej długości płytami żelbetowymi drogowymi pełnymi o wymiarach 300 x 150 x 15 cm na podbudowie z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie. Początek planowanej odbudowy zlokalizowano w km 1+900 wału, koniec natomiast w km 8+330. Inwestycja realizowana będzie w drodze ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

      Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów leżących po stronie zawala przed wodami wielkimi rzeki Prosny, poprzez odbudowę istniejącego obwałowania  przeciwpowodziowego do parametrów technicznych odpowiadającym obecnie obowiązującym przepisom. Przedmiotowy wał prawostronny rz. Prosny po zrealizowaniu przedsięwzięcia zaliczać się będzie do III klasy ważności budowli hydrotechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579].Obszar chroniony prawym wałem rz. Prosny wynosi F = 41,33 km2.

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane z podziałem na odcinki w danym roku.

Odcinek 1 – realizacja rok 2022 dotyczy odcinka : 1+900 – 4+900 wraz z przejazdami wałowymi (6 szt.)

 1. Wykoszenie korpusu wału z traw i porostów przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z odbudową.
 2. Zdjęcie warstwy humusu z wału grubość ok. 15 cm. i załadowanie.
 3. Odbudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego do projektowanych parametrów wraz z jego uszczelnieniem i umocnieniem korpusu i podłoża wału matą bentomatową SP, z oparciem dolnej krawędzi maty na oczepie betonowym zwieńczającym ściankę szczelną wbitą w stopę odwodną wału.
 4. Odbudowę przejazdów i zjazdów wałowych, służących rolnikom do dojazdu do gruntów rolnych zlokalizowanych w międzywalu.
 5. Humusowanie grub. 15 cm i obsiew mieszanką traw  skarp i korony wału.
 6. Uporządkowanie terenu robót po zakończeniu inwestycji.
 7. Nadzór przyrodniczy.

Odcinek 2 – realizacja rok 2023 dotyczy odcinka : 4+900 – 8+330 wraz z przejazdami wałowymi (11 szt.)

 1. Wykoszenie korpusu wału z traw i porostów przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z odbudową.
 2. Zdjęcie warstwy humusu z wału grubość ok. 15 cm. i załadowanie.
 3. Odbudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego do projektowanych parametrów wraz z jego uszczelnieniem i umocnieniem korpusu i podłoża wału matą bentomatową SP, z oparciem dolnej krawędzi maty na oczepie betonowym zwieńczającym ściankę szczelną wbitą w stopę odwodną wału.
 4. Odbudowę przejazdów i zjazdów wałowych, służących rolnikom do dojazdu do gruntów rolnych zlokalizowanych w międzywalu.
 5. Humusowanie grub. 15 cm i obsiew mieszanką traw  skarp i korony wału.
 6. Uporządkowanie terenu robót po zakończeniu inwestycji.
 7. Nadzór przyrodniczy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia z podaniem ich lokalizacji określają:

-SWZ, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

-przedmiar, mapki.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

-  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych)

(W przypadku wartości w walucie obcej wartość podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia złożenia informacji)

-     jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)

(W przypadku wartości w walucie obcej wartość podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy ubezpieczenia).

Szczegóły w treści SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:

1) na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu lub przebudowie lub budowie wałów przeciwpowodziowych lub budowli hydrotechnicznych piętrzących, w tym co najmniej jedną robotę na kwotę niemniejszą niż 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych 00/100),

(W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość prac podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy).

2) na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, tj.: Kierownikiem budowy spełniającym minimalne wymagania:

 1. posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278), w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia – niezbędne do realizacji wałów przeciwpowodziowych III klasy technicznej;
 2. o minimum 5-letnim stażu pracy w bezpośrednim wykonawstwie hydrotechnicznym,
 3. posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy z zakresu budowy lub przebudowy lub remontu budowli hydrotechnicznych, o których mowa   w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2007 r. Nr 86, poz. 579) oraz wykonaniem robót polegających na budowie lub przebudowie lub odbudowie wałów przeciwpowodziowych na długości co najmniej 600 m.

Uwagi: 

-za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej wymienionym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie obowiązujących obecnie przepisów, jak i wcześniej obowiązujących przepisów (przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1646).

- staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.

Szczegóły w treści SWZ.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej. W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Wadium należy wnieść w wysokości i zgodnie z postanowieniami SWZ.

Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SWZ:

Termin wykonania zamówienia wynosi:

Odcinek 1 zgodnie z OPZ: realizacja rok 2022 – 5 miesięcy od podpisania umowy;

Odcinek 2 zgodnie z OPZ: realizacja rok 2023 – 16 miesięcy od podpisania umowy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 13.05.2022 09:19:01
 • Adam Talaga

 • UWAGA: Zmiana terminu składania o otwarcia ofert
 • 25.05.2022 15:02:50
 • Adam Talaga

 • Na Platformie zakupowej zamieszczono Wyjaśnienia treści SWZ (4)
 • 01.06.2022 15:03:21
 • Adam Talaga

 • Zamawiający – w związku z Wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ (5) - planuje w najbliższym czasie zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Ze względu na przepis art. 137 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert (z co za tym idzie i związania ofertą) po publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej
 • 01.06.2022 15:04:43
 • Adam Talaga

 • Zamawiający – w związku z Wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ (5) - planuje w najbliższym czasie zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Ze względu na przepis art. 137 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert (z co za tym idzie i związania ofertą) po publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej lub w przypadku nie powiadomienia o publikacji - w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez UPUE otrzymania tego ogłoszenia.
  Zmiana terminów dokonana obecnie - w dniu 01.06.2022 roku - na Platformie zakupowej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ma jedynie wymiar techniczny.
 • 03.06.2022 09:39:47
 • Adam Talaga

 • Na Platformie zakupowej zamawiającego zamieszczono Wyjaśnienie i zmianę treści SWZ(5).
  UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z Wyjaśnieniem i zmianą treści SWZ(5)

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry