Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11956,Biezaca-eksploatacja-urzadzen-wodnych-i-stacji-pomp-obiekty-w-obrebie-dzialania-.html
14.06.2024, 04:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Bieżąca eksploatacja urządzeń wodnych i stacji pomp – obiekty w obrębie działania Nadzorów Wodnych Nowy Tomyśl, Wolsztyn i Grodzisk Wlkp.”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.618567725
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.28.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  15.04.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  28.04.2022 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  28.04.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca eksploatacja urządzeń wodnych zgodnie z załączonymi wykazami obiektów oraz zakresami obowiązków strażnika melioracyjnego i obsługi pompowni. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1 – Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja 24 urządzeń wodnych, w tym 12 jazów i 12 zastawek w obrębie działania Nadzoru Wodnego w Nowym Tomyślu zlokalizowanych na ciekach: Rzeka Szarka, Strumień Kościółek, Rów Wargański, Kanał Dźwina, Rów Żodyński, Kanał Belęcin Perzyny, Kanał Północny Obry, Rów Rekliński, Rów Grabarski. Zakres robót obejmuje comiesięczną eksploatację polegającą na utrzymaniu budowli oraz terenu wokół zapewniającym im prawidłowe funkcjonowanie ( zgodnie z zakresami obowiązków strażnika melioracyjnego).

Część 2 – Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja 4 urządzeń wodnych, w tym 2 jazów i 2 pompowni w obrębie działania Nadzoru Wodnego w Wolsztynie zlokalizowanych na ciekach: Rzeka Dojca, oraz Jezioro Berzyńskie . Zakres robót obejmuje comiesięczna eksploatacje budowli polegającą na utrzymaniu budowli oraz terenu wokół budowli w należytym stanie zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie ( zgodnie z zakresami obowiązków strażnika melioracyjnego oraz obsługującego pompownie).

Część 3 – Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja 42 urządzeń wodnych w tym 16 jazów, 20 zastawek i 6 pompowni w obrębie działania Nadzoru Wodnego w Grodzisk Wielkopolski zlokalizowanych na ciekach: Struga Kamieniecka, Kanał Północny Obry, Kanał Środkowy Obry, Kanał Łączący II, Rów Gniński, Kanał Łączący I, Kanał Wroniawski, Wroniawy-Terespol, Rów Główny, Rów Kapłoniec, Rzeka Solecka. Zakres robót obejmuje comiesięczna eksploatacje budowli polegającą na utrzymaniu budowli oraz terenu wokół budowli w należytym stanie zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie (zgodnie z zakresami obowiązków strażnika melioracyjnego oraz obsługującego pompownie).

 

 

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1)      Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla:

 

część nr 1 – co najmniej 3 usługi lub roboty w zakresie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż
40 000 zł brutto (czterdzieści tysięcy złotych i 00/100)

część nr 2 – co najmniej 3 usługi lub roboty w zakresie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż
60 000 zł brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

część nr 3 – co najmniej 3 usługi lub roboty w zakresie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż
150 000 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

 

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 3 usług lub robót  w zakresie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej 1 usługi o wartości dla tej z części dla której wskazano największą wartość, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 2 zobowiązany jest do wykazania wykonania co najmniej 3 usług lub robót w zakresie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jednej usługi lub roboty o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

2)      Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że :

 

 a) dysponuje osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych :

1.  Obsługa stacji pomp powinna posiadać stosowne uprawnienia tj. wymagane kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – uprawnienia eksploatacyjne do 1 kV.

2. Obsługa elektryczna stacji pomp – pracownik powinien posiadać odpowiednie  uprawnienia wymagane przez prawo energetyczne –  uprawnienia eksploatacyjne do 15 kV.

, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

 

Zamawiający nie formułuje tego warunku w przedmiotowym zakresie dla części 1 zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Określone w SWZ oraz w załaczniku do SWZ - wzór umowy

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.