Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12039,Zbiornik-Wielowies-Klasztorna-na-rzece-Prosnie-Rozbiorka-budynkow-na-dz-1442-obr.html
14.07.2024, 03:09

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie – „Rozbiórka budynków na dz. 1442, obr. Wielowieś, gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie na terenie projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 05
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.22.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.04.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  13.05.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.05.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty rozbiórkowe budynków znajdujących się na działce ewidencyjnej nr 1442, obręb Wielowieś, gmina Sieroszewice, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, uporządkowanie terenu oraz prace geodezyjne po wykonanej rozbiórce na przedmiotowej działce.

Rozbiórka dotyczy 4 budynków zgłoszonych do rozbiórki w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
oraz 3 obiektów niewymagających decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia zgodnie z art. 31 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy.

Teren rozbiórki należy zabezpieczyć pod względem BHP, a także zabezpieczyć przed kradzieżą oraz innymi ujemnymi oddziaływaniami. Teren rozbiórki należy odpowiednio oznakować. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia miejsca składowania odpadów oraz wyznaczenia miejsca na zaplecze socjalno-biurowe. Wykonawcę zobowiązuje się do zabezpieczenia drzewostanu podlegającego zachowaniu znajdującego się na działce przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas prac rozbiórkowych. Prace rozbiórkowe muszą być wykonane z wykorzystaniem specjalistyczne sprzętu pozwalającego na bezpieczne i skuteczne wykonanie rozbiórki.

Na terenie nieruchomości odłączone są wszystkie media.

W wyniku przedmiotowej rozbiórki powstaną odpady z grupy:

17.01.01 – gruz betonowy;

10.01.02 – gruz ceglany;

17.02.01 – drewno;

17.04.05 – żelazo i stal;

17.06.05 – materiały budowlane zawierające azbest;

17.09.04 – zmieszane odpady z demontażu inne niż wyżej wymienione.

Powstały gruz budowlany należy załadować do jednostki transportowej i przetransportować do zakładu posiadającego stosowne zezwolenia na zagospodarowanie przedmiotowego odpadu. Pozostałe odpady należy wysegregować na terenie rozbiórki, magazynować selektywnie do czasu wywozu w wyznaczonym miejscu
i przekazać do odpowiednich zakładów. W przypadku odpadów zawierających azbest, należy postępować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposób i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649). Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem kart przekazania odpadów.

Po przeprowadzonych robotach rozbiórkowych należy usunąć zaplecze socjalno-biurowe z terenu rozbiórki. Teren należy uporządkować i pozostawić w odpowiednim stanie. Należy również usunąć ewentualne zabezpieczenia pni drzew.

Po zakończeniu robót należy wykonać powykonawczą dokumentację geodezyjną, która będzie obejmowała wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania działki oraz aktualizację ewidencji gruntów i budynków.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się uprawniwniami i zezwoleniami niezbędnymi do usuwania azbestu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót rozbiórkowych polegających na burzeniu ręcznym

lub mechanicznym budynków lub ich części wraz z wywozem i utylizacją gruzu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac rozbiórkowych na min. 1 obiekcie o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto.

 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

   1. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
   2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
    w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
   3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
  1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (jeżeli dotyczy) , jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
  2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  3. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik do SWZ

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
 • 71354000-4 - Usługi sporządzania map

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.